• 00.jpg
 • 1.png
 • 2. 1.jpg
 • 3 100_1618.jpg
 • 3.jpg
 • zdjcie0197-1.jpg

Zaloguj się

 

                    Godło szkoły

 

 

Coś dla rodziców i dzieci :)

                                                                                                                  

 

      

 Wiersze dla dzieci i ...     
    

    
Posłuchajmy razem ...

 

 

Nasze Przedszkole

zaplecze_6_20120214_1410858389.jpg

Statut

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Przedszkole Nr 34 , zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym .

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Koszalinie przy ul. Gen. J. Bema 9.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest gminę-miasto Koszalin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

 4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu :

 

Przedszkole Nr 34

ul. Gen. J. Bema 9

75-662 Koszalin

tel.094 340 52 26

 

 

§ 2

 

    Przedszkole działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm. ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy .

 2. Aktu założycielskiego.

 3. Niniejszego statutu .

 

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok .

 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora .

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00 , w dni robocze od poniedziałku do piątku .

 4. Czas pracy przedszkola wynosi 9 i pół godziny , w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

 5. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

 

§ 4

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność finansowana jest przez :

 • Gminę – miasto -Koszalin

 • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

      2.   Przedszkole może otrzymywać darowizny , które ewidencjonowane są zgodnie z                     

            przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych .

 

 

 

§ 5

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji                podstawy programowej wychowania przedszkolnego , określonej przez Ministra Edukacji Narodowej  .

 2. Wysokość opłaty za przedszkole za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta .

 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty , o której mowa wyżej .

 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola . Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący .

 5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega  dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności .

 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca .

 7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ).

 8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii  ( warunki i sposób wykonywania zadania określają odrębne przepisy ) .

 9. Dzieci na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych .

 10. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców . Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców .

 11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-letnich , około 20 minut dla dzieci 4-letnich , około 25 minut dla dzieci 5-letnich i około 30 minut dla dzieci 6-letnich .

 12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki .

 13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy .

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

 

§ 6

 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego , koncentrując się na :

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i religijnej,

 • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci , rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka , w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych :

 • Poznawanie i rozumienie świata i siebie

 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie 

 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie

 • Budowanie systemu wartości

     Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się na :

  1. zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku,

  2. uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka , trosce o zapewnienie równych szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

  3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

  4. rozwijaniu wrażliwości moralnej

  5. kształtowaniu umiejętności obserwacji , ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznych ,

  6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli,

  7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej , tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej,

  8. zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych .

 1. Przedszkole zapewnia opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

 

 

§ 7

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawa programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich , zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w pięcioletnim  i rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych grup .

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .

 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 

 

§ 8

W przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna.

 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu podejmuje rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie.

 2. Nauczyciele realizujący innowacje lub eksperyment muszą posiadać odpowiednie przygotowanie, udział w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział.

 4. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

 5. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora, dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu przedszkole w terminie do dnia 31 marca, roku poprzedzającego realizację innowacji/eksperymentu.  

 

 

 

 

§ 9

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych , a w szczególności :

 • Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

 • Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 • Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w mirę potrzeb konsultację i pomoc.

 

 

§ 10

 

   1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 • organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • wspieranie dziecka uzdolnionego.

 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców

 • Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do  indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

                            2.   W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole , prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną 

                            3.       Zadania o których mowa w ust. 1 , są realizowane we współpracy z :

 

 • rodzicami.

 • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymii innymi poradniami specjalistycznym

 • innymi przedszkolami

 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

   1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne .

   2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek rodzica lub za jego zgodą.

 

 

 

 

§ 11

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycielowi wychowawcy oraz nauczycielowi uzupełniającemu

 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 4. W miarę możliwości dopuszcza się odbywanie stażu w placówce, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 12

 

 1. Organami przedszkola są :

 • Dyrektor przedszkola – przewodniczący Rady Pedagogicznej

 • Rada pedagogiczna – wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

 • Rada rodziców

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które   nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem .

 

 

 

§ 13

 

    1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący ( zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty) .

    2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola , reprezentuje ją na zewnątrz . Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

    3.   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

    4. Zadania dyrektora są następujące :

 

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 • sprawowanie opieki nad dziećmi  oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 • opracowanie mierzenia jakości pracy placówki , z uwzględnieniem lokalnych potrzeb , ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

 • planowanie , organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

 • zapoznawanie z raportem o jakości pracy placówki radę pedagogiczną i radę rodziców

 • opracowanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki

 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy , według zasad określonych w odrębnych przepisach,

 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ),

 • przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

 

 • wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

 • współpraca z
  rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną

 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy , bhp i ppoż.,

 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

   1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

   2. Dyrektor jest zobowiązany do powiadomienia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu rocznego obowiązku przedszkolnego przez wychowanków tutejszego przedszkola.

 

 

§14

 

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności :

 

  • Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przestawienie propozycji do jego zmian, a także przedłożenie go do zapoznania radzie rodziców,

  • Opracowanie programu rozwoju placówki,

  • Podejmowanie uchwał,

  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje :

 

  • Wnioski dyrektora o nagrody , odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

  • Organizację pracy placówki , zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

  • Propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego

 2. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny , organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącą za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Zebrania rady są protokołowane.

 6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady . Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 7. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 8. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności .

 

 

§15

 

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art. 53 Ustawy z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych ustaw.

 3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, a określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do niej.

 4. Zasady wyboru członków określa art.. 53 ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 5. Kompetencje rady Rodziców określa art.54 Ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy przedszkola.

 7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 8. Rada Rodziców opiniuje zestaw programów realizowanych w przedszkolu.

 9. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowawcz-opiekuńczo-dydaktycznej przedszkola ( art.34 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).

 

 

 

§ 16

 

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Ewentualne spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki , uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 17

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

 2. Liczba dzieci w oddziale –to około 25 osób.

 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóżniej do 30 maja danego roku.

 4. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 

  • Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

  • Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

  • Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla tego oddziału  szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi około 100.

 4. W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów: I- Krasnale, II- Smurfy, III- Gumisie, IV-Kalambury , V- Biedronki

 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

 

 • Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

 • Salę do zajęć rytmiczno-ruchowych

 • Salę audiowizualno-teatralną

 • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

 • Kuchnię

 • 2 szatnie dla dzieci

 • gabinet specjalistyczny

 • pokój nauczycielski

 

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowany do wieku dzieci.

 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

 4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb   dzieci , ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 5. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności.

 6. Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka może być zorganizowane w przedszkolu po wyrażeniu zgody organu prowadzącego i przeznaczenie środków finansowych pozwalających na zatrudnienie specjalistów.

 

 

 

 

 

§ 18

 

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej odbywa się w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela.

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców ( opiekunów prawnych) , bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.

 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 4. Rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30 lub w uzasadnionych przypadkach w każdym innym czasie pracy placówki.

 6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków , późniejsze przybycie dziecka powinno być zgłoszone osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dni u spóźnienia do godziny 8.00.

 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa godziny 14.30 do godziny 16.00 lub na życzenie rodzica w każdym innym czasie pracy placówki.

 

 

 

§ 19

 

 

 1. Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 

  • Dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem szkolnym,

  • Dzieci matek lub  ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych,

  • Dzieci obojga rodziców pracujących,

  • Dzieci już uczęszczające do przedszkola

  • Dzieci z rodzin wielodzietnych

  • Dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach , mają prawo do pierwszeństwa.

 

 

 

§ 20

 

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :

 

  • Zaleganiu z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

  • Nieobecności dziecka ponad dwa miesiące i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

  • Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

 

§ 21

 

   1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

   2. Na wniosek rodziców, dyrektor może przyjąć dziecko , które nie osiągnęło wieku trzech lat , ale ma ukończone 2 i pół roku w chwili przyjęcia do przedszkola

   3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat , któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego , może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej szkoły , po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej .

   4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do :

 

    • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

    • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego taktowania,

    • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

    • Poszanowania jego godności osobistej,

    • Poszanowania własności,

    • Opieki i ochrony

    • Partnerskiej rozmowy na każdy temat,

    • Akceptacji jego osoby.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 22

 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej , podjętych w ramach ich kompetencji,

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

 

 

§ 23

 

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

 

  • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  • Uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

  • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli, czyli radę rodziców.

 

 

 

§ 24

 

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny lub dyplom uznania od dyrektora przedszkola .

 

 

 

§ 25

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

 

§ 26

 

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. rozmowy i konsultacje z nauczycielem i dyrektorem,

 3. kąciki informacyjne dla rodziców

 4. zajęcia otwarte

 5. zabawy prowadzone przez rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 27

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy . Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

  • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

  • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

  • Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

  • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dzieci w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów, itp.

  • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp.

  • Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych  przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska  o estetykę pomieszczeń,

  • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

  • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowana i rozwoju,

  • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

  • Czynny udział w pracach  rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

  • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

  • Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

  • Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

 

§ 28

 

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. Włączenie ich w działalność przedszkola.

 

 

§ 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji.

 

 

 

§ 30

 

 

 1. W przedszkolu istnieje funkcja społecznego zastępcy dyrektora.

 2. Funkcję powierza dyrektor, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

 3. Dyrektor odwołuje powierzenie społecznego zastępcy w razie :

 

  • Złożenia przez nauczyciela rezygnacji na posiedzeniu rady pedagogicznej

  • Ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań,

  • Utraty zaufania dyrektora, rady pedagogicznej lub rady rodziców

 

§ 31

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 

  • W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

  • Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

  • Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

  • Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

 

§ 32

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 

§33

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

 

 

§ 34

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

 1. Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

 2. Udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola

 

 

§ 35

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 36

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 3 września 2010roku

 

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor przedszkola

 

                                                                                              ..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Przedszkole Nr 34 , zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym .

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Koszalinie przy ul. Gen. J. Bema 9.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest gminę-miasto Koszalin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

 4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu :

 

Przedszkole Nr 34

ul. Gen. J. Bema 9

75-662 Koszalin

tel.094 340 52 26

 

 

§ 2

 

    Przedszkole działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm. ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy .

 2. Aktu założycielskiego.

 3. Niniejszego statutu .

 

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok .

 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora .

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00 , w dni robocze od poniedziałku do piątku .

 4. Czas pracy przedszkola wynosi 9 i pół godziny , w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

 5. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

 

§ 4

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność finansowana jest przez :

 • Gminę – miasto -Koszalin

 • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

      2.   Przedszkole może otrzymywać darowizny , które ewidencjonowane są zgodnie z                     

            przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych .

 

 

 

§ 5

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji                podstawy programowej wychowania przedszkolnego , określonej przez Ministra Edukacji Narodowej  .

 2. Wysokość opłaty za przedszkole za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta .

 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty , o której mowa wyżej .

 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola . Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący .

 5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega  dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności .

 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca .

 7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ).

 8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii  ( warunki i sposób wykonywania zadania określają odrębne przepisy ) .

 9. Dzieci na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych .

 10. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców . Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców .

 11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-letnich , około 20 minut dla dzieci 4-letnich , około 25 minut dla dzieci 5-letnich i około 30 minut dla dzieci 6-letnich .

 12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki .

 13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy .

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

 

§ 6

 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego , koncentrując się na :

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i religijnej,

 • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci , rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka , w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych :

 • Poznawanie i rozumienie świata i siebie

 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie 

 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie

 • Budowanie systemu wartości

     Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się na :

  1. zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku,

  2. uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka , trosce o zapewnienie równych szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

  3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

  4. rozwijaniu wrażliwości moralnej

  5. kształtowaniu umiejętności obserwacji , ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznych ,

  6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli,

  7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej , tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej,

  8. zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych .

 1. Przedszkole zapewnia opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

 

 

§ 7

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawa programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich , zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w pięcioletnim  i rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych grup .

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .

 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 

 

§ 8

W przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna.

 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu podejmuje rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie.

 2. Nauczyciele realizujący innowacje lub eksperyment muszą posiadać odpowiednie przygotowanie, udział w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział.

 4. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

 5. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora, dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu przedszkole w terminie do dnia 31 marca, roku poprzedzającego realizację innowacji/eksperymentu.  

 

 

 

 

§ 9

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych , a w szczególności :

 • Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

 • Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 • Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w mirę potrzeb konsultację i pomoc.

 

 

§ 10

 

   1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 • organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • wspieranie dziecka uzdolnionego.

 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców

 • Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do  indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

                            2.   W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole , prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną 

                            3.       Zadania o których mowa w ust. 1 , są realizowane we współpracy z :

 

 • rodzicami.

 • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymii innymi poradniami specjalistycznym

 • innymi przedszkolami

 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

   1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne .

   2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek rodzica lub za jego zgodą.

 

 

 

 

§ 11

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycielowi wychowawcy oraz nauczycielowi uzupełniającemu

 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 4. W miarę możliwości dopuszcza się odbywanie stażu w placówce, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 12

 

 1. Organami przedszkola są :

 • Dyrektor przedszkola – przewodniczący Rady Pedagogicznej

 • Rada pedagogiczna – wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

 • Rada rodziców

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które   nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem .

 

 

 

§ 13

 

    1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący ( zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty) .

    2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola , reprezentuje ją na zewnątrz . Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

    3.   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

    4. Zadania dyrektora są następujące :

 

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 • sprawowanie opieki nad dziećmi  oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 • opracowanie mierzenia jakości pracy placówki , z uwzględnieniem lokalnych potrzeb , ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

 • planowanie , organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

 • zapoznawanie z raportem o jakości pracy placówki radę pedagogiczną i radę rodziców

 • opracowanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki

 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy , według zasad określonych w odrębnych przepisach,

 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ),

 • przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

 

 • wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

 • współpraca z
  rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną

 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy , bhp i ppoż.,

 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

   1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

   2. Dyrektor jest zobowiązany do powiadomienia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu rocznego obowiązku przedszkolnego przez wychowanków tutejszego przedszkola.

 

 

§14

 

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności :

 

  • Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przestawienie propozycji do jego zmian, a także przedłożenie go do zapoznania radzie rodziców,

  • Opracowanie programu rozwoju placówki,

  • Podejmowanie uchwał,

  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje :

 

  • Wnioski dyrektora o nagrody , odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

  • Organizację pracy placówki , zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

  • Propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego

 2. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny , organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącą za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Zebrania rady są protokołowane.

 6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady . Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 7. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 8. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności .

 

 

§15

 

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art. 53 Ustawy z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych ustaw.

 3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, a określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do niej.

 4. Zasady wyboru członków określa art.. 53 ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 5. Kompetencje rady Rodziców określa art.54 Ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy przedszkola.

 7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 8. Rada Rodziców opiniuje zestaw programów realizowanych w przedszkolu.

 9. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowawcz-opiekuńczo-dydaktycznej przedszkola ( art.34 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).

 

 

 

§ 16

 

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Ewentualne spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki , uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 17

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

 2. Liczba dzieci w oddziale –to około 25 osób.

 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóżniej do 30 maja danego roku.

 4. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 

  • Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

  • Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

  • Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla tego oddziału  szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi około 100.

 4. W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów: I- Krasnale, II- Smurfy, III- Gumisie, IV-Kalambury , V- Biedronki

 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

 

 • Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

 • Salę do zajęć rytmiczno-ruchowych

 • Salę audiowizualno-teatralną

 • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

 • Kuchnię

 • 2 szatnie dla dzieci

 • gabinet specjalistyczny

 • pokój nauczycielski

 

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowany do wieku dzieci.

 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

 4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb   dzieci , ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 5. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności.

 6. Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka może być zorganizowane w przedszkolu po wyrażeniu zgody organu prowadzącego i przeznaczenie środków finansowych pozwalających na zatrudnienie specjalistów.

 

 

 

 

 

§ 18

 

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej odbywa się w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela.

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców ( opiekunów prawnych) , bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.

 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 4. Rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30 lub w uzasadnionych przypadkach w każdym innym czasie pracy placówki.

 6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków , późniejsze przybycie dziecka powinno być zgłoszone osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dni u spóźnienia do godziny 8.00.

 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa godziny 14.30 do godziny 16.00 lub na życzenie rodzica w każdym innym czasie pracy placówki.

 

 

 

§ 19

 

 

 1. Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 

  • Dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem szkolnym,

  • Dzieci matek lub  ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych,

  • Dzieci obojga rodziców pracujących,

  • Dzieci już uczęszczające do przedszkola

  • Dzieci z rodzin wielodzietnych

  • Dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach , mają prawo do pierwszeństwa.

 

 

 

§ 20

 

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :

 

  • Zaleganiu z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

  • Nieobecności dziecka ponad dwa miesiące i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

  • Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

 

§ 21

 

   1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

   2. Na wniosek rodziców, dyrektor może przyjąć dziecko , które nie osiągnęło wieku trzech lat , ale ma ukończone 2 i pół roku w chwili przyjęcia do przedszkola

   3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat , któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego , może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej szkoły , po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej .

   4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do :

 

    • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

    • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego taktowania,

    • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

    • Poszanowania jego godności osobistej,

    • Poszanowania własności,

    • Opieki i ochrony

    • Partnerskiej rozmowy na każdy temat,

    • Akceptacji jego osoby.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 22

 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej , podjętych w ramach ich kompetencji,

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

 

 

§ 23

 

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

 

  • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  • Uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

  • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli, czyli radę rodziców.

 

 

 

§ 24

 

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny lub dyplom uznania od dyrektora przedszkola .

 

 

 

§ 25

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

 

§ 26

 

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. rozmowy i konsultacje z nauczycielem i dyrektorem,

 3. kąciki informacyjne dla rodziców

 4. zajęcia otwarte

 5. zabawy prowadzone przez rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 27

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy . Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

  • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

  • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

  • Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

  • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dzieci w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów, itp.

  • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp.

  • Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych  przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska  o estetykę pomieszczeń,

  • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

  • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowana i rozwoju,

  • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

  • Czynny udział w pracach  rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

  • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

  • Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

  • Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

 

§ 28

 

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. Włączenie ich w działalność przedszkola.

 

 

§ 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji.

 

 

 

§ 30

 

 

 1. W przedszkolu istnieje funkcja społecznego zastępcy dyrektora.

 2. Funkcję powierza dyrektor, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

 3. Dyrektor odwołuje powierzenie społecznego zastępcy w razie :

 

  • Złożenia przez nauczyciela rezygnacji na posiedzeniu rady pedagogicznej

  • Ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań,

  • Utraty zaufania dyrektora, rady pedagogicznej lub rady rodziców

 

§ 31

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 

  • W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

  • Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

  • Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

  • Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

 

§ 32

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 

§33

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

 

 

§ 34

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

 1. Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

 2. Udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola

 

 

§ 35

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 36

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 3 września 2010roku

 

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor przedszkola

 

                                                                                              ..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Przedszkole Nr 34 , zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym .

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Koszalinie przy ul. Gen. J. Bema 9.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest gminę-miasto Koszalin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

 4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu :

 

Przedszkole Nr 34

ul. Gen. J. Bema 9

75-662 Koszalin

tel.094 340 52 26

 

 

§ 2

 

    Przedszkole działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm. ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy .

 2. Aktu założycielskiego.

 3. Niniejszego statutu .

 

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok .

 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora .

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00 , w dni robocze od poniedziałku do piątku .

 4. Czas pracy przedszkola wynosi 9 i pół godziny , w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

 5. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

 

§ 4

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność finansowana jest przez :

 • Gminę – miasto -Koszalin

 • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

      2.   Przedszkole może otrzymywać darowizny , które ewidencjonowane są zgodnie z                     

            przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych .

 

 

 

§ 5

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji                podstawy programowej wychowania przedszkolnego , określonej przez Ministra Edukacji Narodowej  .

 2. Wysokość opłaty za przedszkole za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta .

 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty , o której mowa wyżej .

 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola . Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący .

 5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega  dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności .

 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca .

 7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ).

 8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii  ( warunki i sposób wykonywania zadania określają odrębne przepisy ) .

 9. Dzieci na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych .

 10. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców . Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców .

 11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-letnich , około 20 minut dla dzieci 4-letnich , około 25 minut dla dzieci 5-letnich i około 30 minut dla dzieci 6-letnich .

 12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki .

 13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy .

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

 

§ 6

 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego , koncentrując się na :

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i religijnej,

 • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci , rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka , w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych :

 • Poznawanie i rozumienie świata i siebie

 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie 

 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie

 • Budowanie systemu wartości

     Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się na :

  1. zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku,

  2. uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka , trosce o zapewnienie równych szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

  3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

  4. rozwijaniu wrażliwości moralnej

  5. kształtowaniu umiejętności obserwacji , ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznych ,

  6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli,

  7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej , tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej,

  8. zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych .

 1. Przedszkole zapewnia opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

 

 

§ 7

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawa programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich , zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w pięcioletnim  i rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych grup .

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .

 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 

 

§ 8

W przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna.

 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu podejmuje rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie.

 2. Nauczyciele realizujący innowacje lub eksperyment muszą posiadać odpowiednie przygotowanie, udział w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział.

 4. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

 5. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora, dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu przedszkole w terminie do dnia 31 marca, roku poprzedzającego realizację innowacji/eksperymentu.  

 

 

 

 

§ 9

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych , a w szczególności :

 • Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

 • Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 • Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w mirę potrzeb konsultację i pomoc.

 

 

§ 10

 

   1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 • organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • wspieranie dziecka uzdolnionego.

 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców

 • Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do  indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

                            2.   W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole , prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną 

                            3.       Zadania o których mowa w ust. 1 , są realizowane we współpracy z :

 

 • rodzicami.

 • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymii innymi poradniami specjalistycznym

 • innymi przedszkolami

 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

   1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne .

   2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek rodzica lub za jego zgodą.

 

 

 

 

§ 11

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycielowi wychowawcy oraz nauczycielowi uzupełniającemu

 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 4. W miarę możliwości dopuszcza się odbywanie stażu w placówce, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 12

 

 1. Organami przedszkola są :

 • Dyrektor przedszkola – przewodniczący Rady Pedagogicznej

 • Rada pedagogiczna – wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

 • Rada rodziców

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które   nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem .

 

 

 

§ 13

 

    1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący ( zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty) .

    2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola , reprezentuje ją na zewnątrz . Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

    3.   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

    4. Zadania dyrektora są następujące :

 

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 • sprawowanie opieki nad dziećmi  oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 • opracowanie mierzenia jakości pracy placówki , z uwzględnieniem lokalnych potrzeb , ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

 • planowanie , organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

 • zapoznawanie z raportem o jakości pracy placówki radę pedagogiczną i radę rodziców

 • opracowanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki

 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy , według zasad określonych w odrębnych przepisach,

 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ),

 • przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

 

 • wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

 • współpraca z
  rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną

 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy , bhp i ppoż.,

 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

   1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

   2. Dyrektor jest zobowiązany do powiadomienia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu rocznego obowiązku przedszkolnego przez wychowanków tutejszego przedszkola.

 

 

§14

 

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności :

 

  • Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przestawienie propozycji do jego zmian, a także przedłożenie go do zapoznania radzie rodziców,

  • Opracowanie programu rozwoju placówki,

  • Podejmowanie uchwał,

  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje :

 

  • Wnioski dyrektora o nagrody , odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

  • Organizację pracy placówki , zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

  • Propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego

 2. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny , organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącą za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Zebrania rady są protokołowane.

 6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady . Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 7. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 8. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności .

 

 

§15

 

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art. 53 Ustawy z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych ustaw.

 3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, a określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do niej.

 4. Zasady wyboru członków określa art.. 53 ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 5. Kompetencje rady Rodziców określa art.54 Ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy przedszkola.

 7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 8. Rada Rodziców opiniuje zestaw programów realizowanych w przedszkolu.

 9. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowawcz-opiekuńczo-dydaktycznej przedszkola ( art.34 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).

 

 

 

§ 16

 

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Ewentualne spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki , uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 17

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

 2. Liczba dzieci w oddziale –to około 25 osób.

 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóżniej do 30 maja danego roku.

 4. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 

  • Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

  • Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

  • Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla tego oddziału  szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi około 100.

 4. W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów: I- Krasnale, II- Smurfy, III- Gumisie, IV-Kalambury , V- Biedronki

 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

 

 • Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

 • Salę do zajęć rytmiczno-ruchowych

 • Salę audiowizualno-teatralną

 • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

 • Kuchnię

 • 2 szatnie dla dzieci

 • gabinet specjalistyczny

 • pokój nauczycielski

 

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowany do wieku dzieci.

 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

 4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb   dzieci , ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 5. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności.

 6. Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka może być zorganizowane w przedszkolu po wyrażeniu zgody organu prowadzącego i przeznaczenie środków finansowych pozwalających na zatrudnienie specjalistów.

 

 

 

 

 

§ 18

 

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej odbywa się w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela.

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców ( opiekunów prawnych) , bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.

 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 4. Rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30 lub w uzasadnionych przypadkach w każdym innym czasie pracy placówki.

 6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków , późniejsze przybycie dziecka powinno być zgłoszone osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dni u spóźnienia do godziny 8.00.

 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa godziny 14.30 do godziny 16.00 lub na życzenie rodzica w każdym innym czasie pracy placówki.

 

 

 

§ 19

 

 

 1. Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 

  • Dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem szkolnym,

  • Dzieci matek lub  ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych,

  • Dzieci obojga rodziców pracujących,

  • Dzieci już uczęszczające do przedszkola

  • Dzieci z rodzin wielodzietnych

  • Dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach , mają prawo do pierwszeństwa.

 

 

 

§ 20

 

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :

 

  • Zaleganiu z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

  • Nieobecności dziecka ponad dwa miesiące i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

  • Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

 

§ 21

 

   1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

   2. Na wniosek rodziców, dyrektor może przyjąć dziecko , które nie osiągnęło wieku trzech lat , ale ma ukończone 2 i pół roku w chwili przyjęcia do przedszkola

   3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat , któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego , może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej szkoły , po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej .

   4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do :

 

    • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

    • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego taktowania,

    • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

    • Poszanowania jego godności osobistej,

    • Poszanowania własności,

    • Opieki i ochrony

    • Partnerskiej rozmowy na każdy temat,

    • Akceptacji jego osoby.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 22

 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej , podjętych w ramach ich kompetencji,

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

 

 

§ 23

 

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

 

  • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  • Uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

  • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli, czyli radę rodziców.

 

 

 

§ 24

 

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny lub dyplom uznania od dyrektora przedszkola .

 

 

 

§ 25

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

 

§ 26

 

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. rozmowy i konsultacje z nauczycielem i dyrektorem,

 3. kąciki informacyjne dla rodziców

 4. zajęcia otwarte

 5. zabawy prowadzone przez rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 27

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy . Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

  • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

  • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

  • Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

  • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dzieci w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów, itp.

  • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp.

  • Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych  przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska  o estetykę pomieszczeń,

  • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

  • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowana i rozwoju,

  • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

  • Czynny udział w pracach  rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

  • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

  • Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

  • Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

 

§ 28

 

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. Włączenie ich w działalność przedszkola.

 

 

§ 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji.

 

 

 

§ 30

 

 

 1. W przedszkolu istnieje funkcja społecznego zastępcy dyrektora.

 2. Funkcję powierza dyrektor, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

 3. Dyrektor odwołuje powierzenie społecznego zastępcy w razie :

 

  • Złożenia przez nauczyciela rezygnacji na posiedzeniu rady pedagogicznej

  • Ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań,

  • Utraty zaufania dyrektora, rady pedagogicznej lub rady rodziców

 

§ 31

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 

  • W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

  • Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

  • Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

  • Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

 

§ 32

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 

§33

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

 

 

§ 34

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

 1. Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

 2. Udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola

 

 

§ 35

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 36

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 3 września 2010roku

 

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor przedszkola

 

                                                                                              ..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Przedszkole Nr 34 , zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym .

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Koszalinie przy ul. Gen. J. Bema 9.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest gminę-miasto Koszalin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

 4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu :

 

Przedszkole Nr 34

ul. Gen. J. Bema 9

75-662 Koszalin

tel.094 340 52 26

 

 

§ 2

 

    Przedszkole działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm. ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy .

 2. Aktu założycielskiego.

 3. Niniejszego statutu .

 

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok .

 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora .

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00 , w dni robocze od poniedziałku do piątku .

 4. Czas pracy przedszkola wynosi 9 i pół godziny , w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

 5. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

 

§ 4

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność finansowana jest przez :

 • Gminę – miasto -Koszalin

 • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

      2.   Przedszkole może otrzymywać darowizny , które ewidencjonowane są zgodnie z                     

            przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych .

 

 

 

§ 5

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji                podstawy programowej wychowania przedszkolnego , określonej przez Ministra Edukacji Narodowej  .

 2. Wysokość opłaty za przedszkole za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta .

 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty , o której mowa wyżej .

 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola . Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący .

 5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega  dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności .

 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca .

 7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ).

 8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii  ( warunki i sposób wykonywania zadania określają odrębne przepisy ) .

 9. Dzieci na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych .

 10. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców . Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców .

 11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-letnich , około 20 minut dla dzieci 4-letnich , około 25 minut dla dzieci 5-letnich i około 30 minut dla dzieci 6-letnich .

 12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki .

 13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy .

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

 

§ 6

 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego , koncentrując się na :

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i religijnej,

 • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci , rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka , w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych :

 • Poznawanie i rozumienie świata i siebie

 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie 

 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie

 • Budowanie systemu wartości

     Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się na :

  1. zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku,

  2. uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka , trosce o zapewnienie równych szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

  3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

  4. rozwijaniu wrażliwości moralnej

  5. kształtowaniu umiejętności obserwacji , ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznych ,

  6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli,

  7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej , tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej,

  8. zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych .

 1. Przedszkole zapewnia opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

 

 

§ 7

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawa programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich , zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w pięcioletnim  i rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych grup .

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .

 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 

 

§ 8

W przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna.

 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu podejmuje rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie.

 2. Nauczyciele realizujący innowacje lub eksperyment muszą posiadać odpowiednie przygotowanie, udział w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział.

 4. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

 5. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora, dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu przedszkole w terminie do dnia 31 marca, roku poprzedzającego realizację innowacji/eksperymentu.  

 

 

 

 

§ 9

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych , a w szczególności :

 • Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

 • Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 • Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w mirę potrzeb konsultację i pomoc.

 

 

§ 10

 

   1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 • organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • wspieranie dziecka uzdolnionego.

 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców

 • Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do  indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

                            2.   W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole , prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną 

                            3.       Zadania o których mowa w ust. 1 , są realizowane we współpracy z :

 

 • rodzicami.

 • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymii innymi poradniami specjalistycznym

 • innymi przedszkolami

 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

   1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne .

   2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek rodzica lub za jego zgodą.

 

 

 

 

§ 11

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycielowi wychowawcy oraz nauczycielowi uzupełniającemu

 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 4. W miarę możliwości dopuszcza się odbywanie stażu w placówce, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 12

 

 1. Organami przedszkola są :

 • Dyrektor przedszkola – przewodniczący Rady Pedagogicznej

 • Rada pedagogiczna – wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

 • Rada rodziców

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które   nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem .

 

 

 

§ 13

 

    1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący ( zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty) .

    2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola , reprezentuje ją na zewnątrz . Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

    3.   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

    4. Zadania dyrektora są następujące :

 

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 • sprawowanie opieki nad dziećmi  oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 • opracowanie mierzenia jakości pracy placówki , z uwzględnieniem lokalnych potrzeb , ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

 • planowanie , organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

 • zapoznawanie z raportem o jakości pracy placówki radę pedagogiczną i radę rodziców

 • opracowanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki

 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy , według zasad określonych w odrębnych przepisach,

 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ),

 • przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

 

 • wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

 • współpraca z
  rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną

 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy , bhp i ppoż.,

 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

   1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

   2. Dyrektor jest zobowiązany do powiadomienia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu rocznego obowiązku przedszkolnego przez wychowanków tutejszego przedszkola.

 

 

§14

 

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności :

 

  • Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przestawienie propozycji do jego zmian, a także przedłożenie go do zapoznania radzie rodziców,

  • Opracowanie programu rozwoju placówki,

  • Podejmowanie uchwał,

  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje :

 

  • Wnioski dyrektora o nagrody , odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

  • Organizację pracy placówki , zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

  • Propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego

 2. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny , organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącą za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Zebrania rady są protokołowane.

 6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady . Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 7. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 8. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności .

 

 

§15

 

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art. 53 Ustawy z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych ustaw.

 3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, a określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do niej.

 4. Zasady wyboru członków określa art.. 53 ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 5. Kompetencje rady Rodziców określa art.54 Ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy przedszkola.

 7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 8. Rada Rodziców opiniuje zestaw programów realizowanych w przedszkolu.

 9. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowawcz-opiekuńczo-dydaktycznej przedszkola ( art.34 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).

 

 

 

§ 16

 

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Ewentualne spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki , uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 17

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

 2. Liczba dzieci w oddziale –to około 25 osób.

 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóżniej do 30 maja danego roku.

 4. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 

  • Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

  • Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

  • Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla tego oddziału  szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi około 100.

 4. W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów: I- Krasnale, II- Smurfy, III- Gumisie, IV-Kalambury , V- Biedronki

 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

 

 • Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

 • Salę do zajęć rytmiczno-ruchowych

 • Salę audiowizualno-teatralną

 • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

 • Kuchnię

 • 2 szatnie dla dzieci

 • gabinet specjalistyczny

 • pokój nauczycielski

 

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowany do wieku dzieci.

 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

 4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb   dzieci , ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 5. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności.

 6. Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka może być zorganizowane w przedszkolu po wyrażeniu zgody organu prowadzącego i przeznaczenie środków finansowych pozwalających na zatrudnienie specjalistów.

 

 

 

 

 

§ 18

 

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej odbywa się w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela.

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców ( opiekunów prawnych) , bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.

 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 4. Rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30 lub w uzasadnionych przypadkach w każdym innym czasie pracy placówki.

 6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków , późniejsze przybycie dziecka powinno być zgłoszone osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dni u spóźnienia do godziny 8.00.

 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa godziny 14.30 do godziny 16.00 lub na życzenie rodzica w każdym innym czasie pracy placówki.

 

 

 

§ 19

 

 

 1. Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 

  • Dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem szkolnym,

  • Dzieci matek lub  ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych,

  • Dzieci obojga rodziców pracujących,

  • Dzieci już uczęszczające do przedszkola

  • Dzieci z rodzin wielodzietnych

  • Dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach , mają prawo do pierwszeństwa.

 

 

 

§ 20

 

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :

 

  • Zaleganiu z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

  • Nieobecności dziecka ponad dwa miesiące i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

  • Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

 

§ 21

 

   1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

   2. Na wniosek rodziców, dyrektor może przyjąć dziecko , które nie osiągnęło wieku trzech lat , ale ma ukończone 2 i pół roku w chwili przyjęcia do przedszkola

   3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat , któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego , może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej szkoły , po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej .

   4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do :

 

    • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

    • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego taktowania,

    • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

    • Poszanowania jego godności osobistej,

    • Poszanowania własności,

    • Opieki i ochrony

    • Partnerskiej rozmowy na każdy temat,

    • Akceptacji jego osoby.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 22

 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej , podjętych w ramach ich kompetencji,

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

 

 

§ 23

 

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

 

  • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  • Uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

  • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli, czyli radę rodziców.

 

 

 

§ 24

 

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny lub dyplom uznania od dyrektora przedszkola .

 

 

 

§ 25

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

 

§ 26

 

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. rozmowy i konsultacje z nauczycielem i dyrektorem,

 3. kąciki informacyjne dla rodziców

 4. zajęcia otwarte

 5. zabawy prowadzone przez rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 27

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy . Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

  • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

  • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

  • Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

  • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dzieci w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów, itp.

  • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp.

  • Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych  przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska  o estetykę pomieszczeń,

  • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

  • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowana i rozwoju,

  • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

  • Czynny udział w pracach  rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

  • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

  • Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

  • Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

 

§ 28

 

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. Włączenie ich w działalność przedszkola.

 

 

§ 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji.

 

 

 

§ 30

 

 

 1. W przedszkolu istnieje funkcja społecznego zastępcy dyrektora.

 2. Funkcję powierza dyrektor, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

 3. Dyrektor odwołuje powierzenie społecznego zastępcy w razie :

 

  • Złożenia przez nauczyciela rezygnacji na posiedzeniu rady pedagogicznej

  • Ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań,

  • Utraty zaufania dyrektora, rady pedagogicznej lub rady rodziców

 

§ 31

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 

  • W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

  • Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

  • Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

  • Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

 

§ 32

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 

§33

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

 

 

§ 34

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

 1. Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

 2. Udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola

 

 

§ 35

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 36

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 3 września 2010roku

 

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor przedszkola

 

                                                                                              ..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Przedszkole Nr 34 , zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym .

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Koszalinie przy ul. Gen. J. Bema 9.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest gminę-miasto Koszalin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

 4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu :

 

Przedszkole Nr 34

ul. Gen. J. Bema 9

75-662 Koszalin

tel.094 340 52 26

 

 

§ 2

 

    Przedszkole działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm. ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy .

 2. Aktu założycielskiego.

 3. Niniejszego statutu .

 

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok .

 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora .

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00 , w dni robocze od poniedziałku do piątku .

 4. Czas pracy przedszkola wynosi 9 i pół godziny , w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

 5. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

 

§ 4

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność finansowana jest przez :

 • Gminę – miasto -Koszalin

 • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

      2.   Przedszkole może otrzymywać darowizny , które ewidencjonowane są zgodnie z                     

            przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych .

 

 

 

§ 5

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji                podstawy programowej wychowania przedszkolnego , określonej przez Ministra Edukacji Narodowej  .

 2. Wysokość opłaty za przedszkole za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta .

 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty , o której mowa wyżej .

 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola . Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący .

 5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega  dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności .

 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca .

 7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ).

 8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii  ( warunki i sposób wykonywania zadania określają odrębne przepisy ) .

 9. Dzieci na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych .

 10. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców . Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców .

 11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-letnich , około 20 minut dla dzieci 4-letnich , około 25 minut dla dzieci 5-letnich i około 30 minut dla dzieci 6-letnich .

 12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki .

 13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy .

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

 

§ 6

 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego , koncentrując się na :

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i religijnej,

 • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci , rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka , w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych :

 • Poznawanie i rozumienie świata i siebie

 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie 

 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie

 • Budowanie systemu wartości

     Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się na :

  1. zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku,

  2. uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka , trosce o zapewnienie równych szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

  3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

  4. rozwijaniu wrażliwości moralnej

  5. kształtowaniu umiejętności obserwacji , ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznych ,

  6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli,

  7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej , tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej,

  8. zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych .

 1. Przedszkole zapewnia opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

 

 

§ 7

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawa programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich , zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w pięcioletnim  i rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych grup .

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .

 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 

 

§ 8

W przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna.

 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu podejmuje rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie.

 2. Nauczyciele realizujący innowacje lub eksperyment muszą posiadać odpowiednie przygotowanie, udział w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział.

 4. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

 5. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora, dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu przedszkole w terminie do dnia 31 marca, roku poprzedzającego realizację innowacji/eksperymentu.  

 

 

 

 

§ 9

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych , a w szczególności :

 • Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

 • Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 • Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w mirę potrzeb konsultację i pomoc.

 

 

§ 10

 

   1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 • organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • wspieranie dziecka uzdolnionego.

 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców

 • Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do  indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

                            2.   W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole , prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną 

                            3.       Zadania o których mowa w ust. 1 , są realizowane we współpracy z :

 

 • rodzicami.

 • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymii innymi poradniami specjalistycznym

 • innymi przedszkolami

 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

   1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne .

   2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek rodzica lub za jego zgodą.

 

 

 

 

§ 11

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycielowi wychowawcy oraz nauczycielowi uzupełniającemu

 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 4. W miarę możliwości dopuszcza się odbywanie stażu w placówce, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 12

 

 1. Organami przedszkola są :

 • Dyrektor przedszkola – przewodniczący Rady Pedagogicznej

 • Rada pedagogiczna – wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

 • Rada rodziców

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które   nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem .

 

 

 

§ 13

 

    1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący ( zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty) .

    2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola , reprezentuje ją na zewnątrz . Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

    3.   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

    4. Zadania dyrektora są następujące :

 

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 • sprawowanie opieki nad dziećmi  oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 • opracowanie mierzenia jakości pracy placówki , z uwzględnieniem lokalnych potrzeb , ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

 • planowanie , organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

 • zapoznawanie z raportem o jakości pracy placówki radę pedagogiczną i radę rodziców

 • opracowanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki

 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy , według zasad określonych w odrębnych przepisach,

 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ),

 • przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

 

 • wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

 • współpraca z
  rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną

 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy , bhp i ppoż.,

 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

   1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

   2. Dyrektor jest zobowiązany do powiadomienia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu rocznego obowiązku przedszkolnego przez wychowanków tutejszego przedszkola.

 

 

§14

 

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności :

 

  • Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przestawienie propozycji do jego zmian, a także przedłożenie go do zapoznania radzie rodziców,

  • Opracowanie programu rozwoju placówki,

  • Podejmowanie uchwał,

  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje :

 

  • Wnioski dyrektora o nagrody , odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

  • Organizację pracy placówki , zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

  • Propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego

 2. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny , organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącą za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Zebrania rady są protokołowane.

 6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady . Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 7. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 8. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności .

 

 

§15

 

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art. 53 Ustawy z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych ustaw.

 3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, a określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do niej.

 4. Zasady wyboru członków określa art.. 53 ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 5. Kompetencje rady Rodziców określa art.54 Ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy przedszkola.

 7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 8. Rada Rodziców opiniuje zestaw programów realizowanych w przedszkolu.

 9. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowawcz-opiekuńczo-dydaktycznej przedszkola ( art.34 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).

 

 

 

§ 16

 

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Ewentualne spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki , uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 17

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

 2. Liczba dzieci w oddziale –to około 25 osób.

 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóżniej do 30 maja danego roku.

 4. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 

  • Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

  • Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

  • Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla tego oddziału  szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi około 100.

 4. W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów: I- Krasnale, II- Smurfy, III- Gumisie, IV-Kalambury , V- Biedronki

 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

 

 • Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

 • Salę do zajęć rytmiczno-ruchowych

 • Salę audiowizualno-teatralną

 • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

 • Kuchnię

 • 2 szatnie dla dzieci

 • gabinet specjalistyczny

 • pokój nauczycielski

 

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowany do wieku dzieci.

 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

 4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb   dzieci , ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 5. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności.

 6. Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka może być zorganizowane w przedszkolu po wyrażeniu zgody organu prowadzącego i przeznaczenie środków finansowych pozwalających na zatrudnienie specjalistów.

 

 

 

 

 

§ 18

 

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej odbywa się w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela.

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców ( opiekunów prawnych) , bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.

 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 4. Rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30 lub w uzasadnionych przypadkach w każdym innym czasie pracy placówki.

 6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków , późniejsze przybycie dziecka powinno być zgłoszone osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dni u spóźnienia do godziny 8.00.

 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa godziny 14.30 do godziny 16.00 lub na życzenie rodzica w każdym innym czasie pracy placówki.

 

 

 

§ 19

 

 

 1. Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 

  • Dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem szkolnym,

  • Dzieci matek lub  ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych,

  • Dzieci obojga rodziców pracujących,

  • Dzieci już uczęszczające do przedszkola

  • Dzieci z rodzin wielodzietnych

  • Dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach , mają prawo do pierwszeństwa.

 

 

 

§ 20

 

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :

 

  • Zaleganiu z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

  • Nieobecności dziecka ponad dwa miesiące i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

  • Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

 

§ 21

 

   1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

   2. Na wniosek rodziców, dyrektor może przyjąć dziecko , które nie osiągnęło wieku trzech lat , ale ma ukończone 2 i pół roku w chwili przyjęcia do przedszkola

   3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat , któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego , może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej szkoły , po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej .

   4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do :

 

    • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

    • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego taktowania,

    • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

    • Poszanowania jego godności osobistej,

    • Poszanowania własności,

    • Opieki i ochrony

    • Partnerskiej rozmowy na każdy temat,

    • Akceptacji jego osoby.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 22

 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej , podjętych w ramach ich kompetencji,

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

 

 

§ 23

 

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

 

  • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  • Uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

  • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli, czyli radę rodziców.

 

 

 

§ 24

 

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny lub dyplom uznania od dyrektora przedszkola .

 

 

 

§ 25

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

 

§ 26

 

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. rozmowy i konsultacje z nauczycielem i dyrektorem,

 3. kąciki informacyjne dla rodziców

 4. zajęcia otwarte

 5. zabawy prowadzone przez rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 27

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy . Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

  • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

  • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

  • Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

  • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dzieci w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów, itp.

  • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp.

  • Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych  przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska  o estetykę pomieszczeń,

  • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

  • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowana i rozwoju,

  • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

  • Czynny udział w pracach  rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

  • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

  • Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

  • Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

 

§ 28

 

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. Włączenie ich w działalność przedszkola.

 

 

§ 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji.

 

 

 

§ 30

 

 

 1. W przedszkolu istnieje funkcja społecznego zastępcy dyrektora.

 2. Funkcję powierza dyrektor, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

 3. Dyrektor odwołuje powierzenie społecznego zastępcy w razie :

 

  • Złożenia przez nauczyciela rezygnacji na posiedzeniu rady pedagogicznej

  • Ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań,

  • Utraty zaufania dyrektora, rady pedagogicznej lub rady rodziców

 

§ 31

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 

  • W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

  • Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

  • Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

  • Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

 

§ 32

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 

§33

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

 

 

§ 34

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

 1. Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

 2. Udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola

 

 

§ 35

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 36

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 3 września 2010roku

 

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor przedszkola

 

                                                                                              ..................................

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

 

§1

 

 1. Przedszkole Nr 34 , zwane dalej „ przedszkolem” jest przedszkolem publicznym .

 2. Siedziba przedszkola znajduje się w Koszalinie przy ul. Gen. J. Bema 9.

 3. Organem prowadzącym przedszkole jest gminę-miasto Koszalin. Nadzór pedagogiczny nad przedszkolem sprawuje Zachodniopomorskie Kuratorium Oświaty.

 4. Ustalona nazwa używana jest przez przedszkole w pełnym brzmieniu :

 

Przedszkole Nr 34

ul. Gen. J. Bema 9

75-662 Koszalin

tel.094 340 52 26

 

 

§ 2

 

    Przedszkole działa na podstawie :

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( Dz.U. nr 95 poz. 425 z 1991r. z późn. zm. ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy .

 2. Aktu założycielskiego.

 3. Niniejszego statutu .

 

 

 

§ 3

 

 1. Przedszkole funkcjonuje cały rok .

 2. Przerwa wakacyjna ustalana jest przez organ prowadzący na wniosek dyrektora .

 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 16.00 , w dni robocze od poniedziałku do piątku .

 4. Czas pracy przedszkola wynosi 9 i pół godziny , w tym 5 godzin przeznaczonych na realizację podstawy programowej.

 5. Na wniosek dyrektora i rady pedagogicznej organ prowadzący ustala co roku dzienny czas pracy przedszkola oraz czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego , nie krótszy niż 5 godzin dziennie.

 

 

§ 4

 

 1. Przedszkole jest jednostką budżetową , której działalność finansowana jest przez :

 • Gminę – miasto -Koszalin

 • Rodziców w formie opłat stałych za pobyt dziecka w przedszkolu.

      2.   Przedszkole może otrzymywać darowizny , które ewidencjonowane są zgodnie z                     

            przepisami o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych .

 

 

 

§ 5

 

 1. Świadczenia udzielane przez przedszkole są nieodpłatne w zakresie realizacji                podstawy programowej wychowania przedszkolnego , określonej przez Ministra Edukacji Narodowej  .

 2. Wysokość opłaty za przedszkole za pobyt dziecka w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustala się zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miasta .

 3. Nieobecność dziecka w przedszkolu nie zwalnia od obowiązku uiszczenia opłaty , o której mowa wyżej .

 4. Przedszkole zapewnia odpłatne wyżywienie dla dzieci i pracowników przedszkola . Zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia i wysokość stawki żywieniowej ustala organ prowadzący .

 5. W przypadku nieobecności dziecka zwrotowi podlega  dzienna stawka żywieniowa za każdy dzień nieobecności .

 6. Opłaty za pobyt dziecka w przedszkolu pobierane są z góry do 10-go dnia każdego miesiąca .

 7. Szczegółową organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalany przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej , z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ).

 8. Przedszkole na życzenie rodziców może organizować naukę religii  ( warunki i sposób wykonywania zadania określają odrębne przepisy ) .

 9. Dzieci na wniosek rodziców ( opiekunów prawnych ) mogą uczestniczyć w zajęciach dodatkowych .

 10. Rodzaj zajęć dodatkowych , ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględniają w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców . Zajęcia te finansowane są w całości przez rodziców .

 11. Czas trwania zajęć prowadzonych dodatkowo jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi około 15 minut dla dzieci 3-letnich , około 20 minut dla dzieci 4-letnich , około 25 minut dla dzieci 5-letnich i około 30 minut dla dzieci 6-letnich .

 12. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki .

 13. Sposób dokumentowania tych zajęć określają odrębne przepisy .

 

 

ROZDZIAŁ II

Cele i zadania przedszkola

 

 

§ 6

 

 

 1. Przedszkole realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie , a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego , koncentrując się na :

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu rozwoju dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturalnym i przyrodniczym,

 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • umożliwianiu dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej , etnicznej , językowej i religijnej,

 • sprawowaniu opieki nad dziećmi odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości przedszkola,

 • współdziałaniu z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci , rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka , w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów oraz przygotowaniu dziecka do nauki szkolnej.

 1. Wynikające z powyższych celów zadania przedszkole realizuje w ramach następujących obszarów edukacyjnych :

 • Poznawanie i rozumienie świata i siebie

 • Nabywanie umiejętności poprzez działanie 

 • Odnajdywanie swojego miejsca w grupie rówieśniczej , wspólnocie

 • Budowanie systemu wartości

     Działania wychowawcze i edukacyjne nauczycieli koncentrują się na :

  1. zapewnianiu opieki i wspomaganiu rozwoju dziecka w przyjaznym , bezpiecznym i zdrowym środowisku,

  2. uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka , trosce o zapewnienie równych szans , umacnianiu wiary we własne siły i możliwości osiągania sukcesu

  3. stwarzaniu warunków do rozwijania samodzielności, dążenia do osiągania celów, podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie,

  4. rozwijaniu wrażliwości moralnej

  5. kształtowaniu umiejętności obserwacji , ułatwianiu rozumienia zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka – w otoczeniu przyrodniczym , społecznym , kulturowym i technicznych ,

  6. rozbudzaniu ciekawości poznawczej, zachęcaniu do aktywności badawczej i wyrażania własnych przeżyć i myśli,

  7. rozwijaniu wrażliwości estetycznej , tworzeniu warunków do rozwoju wyobraźni , fantazji oraz ekspresji plastycznej , muzycznej i ruchowej,

  8. zapewnieniu warunków do harmonijnego rozwoju fizycznego, bezpiecznego postępowania i zachowań prozdrowotnych .

 1. Przedszkole zapewnia opiekę , wychowanie i uczenie się w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej

 

 

§ 7

 

1. Celem wychowania przedszkolnego zgodnie z podstawa programową jest wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi w relacjach ze środowiskiem społeczno-kulturowym i przyrodniczym.

 1. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest na podstawie programu wychowania przedszkolnego oraz programów autorskich , zatwierdzonych w trybie przewidzianym przepisami prawa.

 2. Szczegółowe zadania przedszkola i sposób ich realizacji ustalany jest w pięcioletnim  i rocznym planie pracy przedszkola oraz planach pracy poszczególnych grup .

 3. Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut .

 4. Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych z dziećmi powinien być dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosić od 15 do 30 minut.

 

 

§ 8

W przedszkolu może być organizowana działalność innowacyjna i eksperymentalna.

 1. Uchwałę w sprawie wprowadzenia innowacji lub eksperymentu podejmuje rada Pedagogiczna po uzyskaniu zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji lub eksperymencie.

 2. Nauczyciele realizujący innowacje lub eksperyment muszą posiadać odpowiednie przygotowanie, udział w innowacji lub eksperymencie jest dobrowolny.

 3. Innowacja lub eksperyment może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, całe przedszkole lub oddział.

 4. Rekrutacja do oddziałów, w których jest prowadzona innowacja lub eksperyment, odbywa się na zasadzie powszechnej dostępności.

 5. Uchwałę Rady Pedagogicznej w sprawie wprowadzenia innowacji wraz z opisem jej zasad oraz opinią Rady Pedagogicznej i zgodą autora, dyrektor przekazuje kuratorowi oświaty i organowi prowadzącemu przedszkole w terminie do dnia 31 marca, roku poprzedzającego realizację innowacji/eksperymentu.  

 

 

 

 

§ 9

 1. Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi dostosowując metody i sposoby oddziaływań do wieku dziecka i jego możliwości rozwojowych, potrzeb środowiskowych z uwzględnieniem istniejących warunków lokalowych , a w szczególności :

 • Zapewnia bezpośrednią i stałą opiekę nad dziećmi w czasie pobytu w przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza terenem przedszkola

 • Zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym,

 • Stosuje w swoich działaniach obowiązujące przepisy bhp i ppoż.,

 • Współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i poradniami specjalistycznymi zapewniając w mirę potrzeb konsultację i pomoc.

 

 

§ 10

 

   1. W ramach posiadanych możliwości przedszkole organizuje i udziela wychowankom i ich rodzinom pomocy psychologiczno – pedagogicznej poprzez :

 • rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb dziecka i umożliwianie ich zaspokojenia,

 • rozpoznawanie przyczyn trudności w wychowaniu i nauczaniu dziecka,

 • organizowanie różnorodnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej,

 • wspieranie dziecka uzdolnionego.

 • Podejmowanie działań profilaktyczno-wychowawczych wynikających z programu wychowawczo-dydaktycznego przedszkola i wspieraniu nauczycieli w tym zakresie,

 • Prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród wychowanków, nauczycieli i rodziców

 • Wspieranie nauczycieli i dzieci w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci

 • Udzielanie nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do  indywidualnych potrzeb dziecka, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom,

 • Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych,

 • Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli

 • Podejmowanie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

                            2.   W przedszkolu może być organizowane wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                         mające na celu stymulowanie psychofizycznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole , prowadzone bezpośrednio z dzieckiem oraz jego rodziną 

                            3.       Zadania o których mowa w ust. 1 , są realizowane we współpracy z :

 

 • rodzicami.

 • nauczycielami i innymi pracownikami przedszkola,

 • poradniami psychologiczno-pedagogicznymii innymi poradniami specjalistycznym

 • innymi przedszkolami

 • podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży

   1. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i bezpłatne .

   2. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w przedszkolu może być udzielana na wniosek rodzica lub za jego zgodą.

 

 

 

 

§ 11

 

 1. Dyrektor przedszkola powierza każdy oddział opiece nauczycielowi wychowawcy oraz nauczycielowi uzupełniającemu

 2. Liczbę nauczycieli w poszczególnych oddziałach co roku zatwierdza organ prowadzący.

 3. W miarę możliwości organizacyjnych oraz ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności , nauczyciele prowadzą swój oddział przez wszystkie lata pobytu dziecka w przedszkolu.

 4. W miarę możliwości dopuszcza się odbywanie stażu w placówce, w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

Organy przedszkola

 

§ 12

 

 1. Organami przedszkola są :

 • Dyrektor przedszkola – przewodniczący Rady Pedagogicznej

 • Rada pedagogiczna – wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu

 • Rada rodziców

2. Rada pedagogiczna i rada rodziców uchwalają regulaminy swojej działalności , które   nie mogą być sprzeczne z przepisami prawa i niniejszym statutem .

 

 

 

§ 13

 

    1. Dyrektor przedszkola wyłaniany jest w drodze konkursu przez organ prowadzący ( zgodnie z Ustawą o Systemie Oświaty) .

    2. Dyrektor przedszkola kieruje bieżącą działalnością przedszkola , reprezentuje ją na zewnątrz . Jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w przedszkolu nauczycieli i pracowników obsługi i administracji.

    3.   Dyrektor zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pobytu w przedszkolu , a także bezpieczne i higieniczne warunki uczestnictwa w zajęciach organizowanych przez przedszkole poza obiektem do niego należącym.

    4. Zadania dyrektora są następujące :

 

 • kierowanie bieżącą działalnością placówki i reprezentowanie jej na zewnątrz,

 • sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

 • sprawowanie opieki nad dziećmi  oraz stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne,

 • opracowanie mierzenia jakości pracy placówki , z uwzględnieniem lokalnych potrzeb , ustalanie sposobu jego wykonania, dokumentowania oraz wykorzystywania wyników,

 • planowanie , organizowanie i przeprowadzanie mierzenia jakości pracy placówki,

 • zapoznawanie z raportem o jakości pracy placówki radę pedagogiczną i radę rodziców

 • opracowanie programu rozwoju placówki, wspólnie z radą pedagogiczną z wykorzystaniem wyników mierzenia jakości pracy placówki

 • gromadzenie informacji o pracy nauczycieli w celu dokonywania oceny ich pracy , według zasad określonych w odrębnych przepisach,

 • ustalenie ramowego rozkładu dnia na wniosek rady pedagogicznej, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy oraz oczekiwań rodziców ( opiekunów prawnych ),

 • przygotowanie arkusza organizacyjnego przedszkola i przedstawienie go do zatwierdzenia organowi prowadzącemu,

 • przewodniczenie radzie pedagogicznej i realizacja jej uchwał,

 

 • wstrzymywanie uchwał rady pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa i powiadamianie o tym stosowne organy,

 • dysponowanie środkami finansowymi przedszkola i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,

 • odpowiedzialność za realizowanie planu finansowego przedszkola zgodnie z odpowiednimi przepisami,

 • współpraca z
  rodzicami, organem prowadzącym oraz instytucjami nadzorującymi i kontrolującymi,

 • kierowanie polityką kadrową przedszkola, zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników przedszkola,

 • przyznawanie nagród, udzielanie kar pracownikom zgodnie z wnioskiem zaopiniowanym przez radę pedagogiczną

 • podejmowanie decyzji o przyjęciu lub usunięciu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

 • zapewnienie pracownikom właściwych warunków pracy zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy , bhp i ppoż.,

 • stworzenie dzieciom optymalnych warunków do rozwoju,

 • koordynacja współdziałania organów przedszkola, zapewnienie im swobodnego działania zgodnie z prawem oraz wymiany informacji między nimi,

 • współdziałanie z organizacjami związkowymi wskazanymi przez pracowników,

 • prowadzenie dokumentacji kancelaryjnej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

 • wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

 

   1. Dyrektor przedszkola ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie  dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz za wydawanie przez przedszkole dokumentów zgodnych z posiadaną dokumentacją.

   2. Dyrektor jest zobowiązany do powiadomienia dyrektorów szkół podstawowych o spełnianiu rocznego obowiązku przedszkolnego przez wychowanków tutejszego przedszkola.

 

 

§14

 

 

 1. Rada pedagogiczna jest organem kolegialnym przedszkola.

 2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele pracujący w przedszkolu

 3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor przedszkola

 4. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.

 5. Rada pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

 6. Do kompetencji stanowiących rady pedagogicznej w szczególności :

 

  • Przygotowanie projektu statutu przedszkola oraz przestawienie propozycji do jego zmian, a także przedłożenie go do zapoznania radzie rodziców,

  • Opracowanie programu rozwoju placówki,

  • Podejmowanie uchwał,

  • Ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.

 

 1. Rada pedagogiczna opiniuje :

 

  • Wnioski dyrektora o nagrody , odznaczenia i wyróżnienia dla nauczycieli,

  • Organizację pracy placówki , zwłaszcza projektowaną organizację pracy w ciągu tygodnia,

  • Propozycję dyrektora przedszkola w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego.

 

 1. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z harmonogramem przed rozpoczęciem roku szkolnego , w każdym semestrze i po zakończeniu roku szkolnego

 2. Zebrania mogą być zwoływane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny , organu prowadzącego albo co najmniej 1/3 członków rady pedagogicznej.

 3. W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącą za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej.

 4. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej członków.

 5. Zebrania rady są protokołowane.

 6. Nauczycieli obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady . Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

 7. Dyrektor może wstrzymać wykonywanie uchwały rady pedagogicznej jeśli jest ona niezgodna z prawem i niezwłocznie powiadamia o tym organ prowadzący i sprawujący nadzór pedagogiczny.

 8. Zasady pracy rady pedagogicznej określa regulamin jej działalności .

 

 

§15

 

 

 1. Rada Rodziców jest organem społecznym przedszkola i stanowi reprezentację rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola.

 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców określa art. 53 Ustawy z 11 kwietnia 2007 o zmianie ustawy o Systemie Oświaty oraz niektórych ustaw.

 3. Rada rodziców funkcjonuje w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin , który nie może być sprzeczny ze statutem przedszkola, a określa w szczególności: wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady oraz szczegółowy tryb prowadzenia wyborów do niej.

 4. Zasady wyboru członków określa art.. 53 ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 5. Kompetencje rady Rodziców określa art.54 Ustawy j.w. z dnia 11 kwietnia 2007r.

 6. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczy przedszkola.

 7. W celu wspierania statutowej działalności przedszkola rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł . Zasady wydatkowania funduszy określa regulamin działalności rady rodziców.

 8. Rada Rodziców opiniuje zestaw programów realizowanych w przedszkolu.

 9. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowawcz-opiekuńczo-dydaktycznej przedszkola ( art.34 ust.2 Ustawy o Systemie Oświaty).

 

 

 

§ 16

 

 

 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor przedszkola, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

 2. Ewentualne spory między organami przedszkola rozstrzyga dyrektor placówki , uwzględniając zakresy kompetencji tych organów.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

Organizacja przedszkola

 

§ 17

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku.

 2. Liczba dzieci w oddziale –to około 25 osób.

 3. Szczegółową organizację wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji przedszkola opracowany przez dyrektora najpóżniej do 30 maja danego roku.

 4. Arkusz organizacyjny przedszkola zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną zatwierdza organ prowadzący przedszkole.

 5. W arkuszu organizacji przedszkola zamieszcza się w szczególności:

 

  • Liczbę dzieci i czas pracy poszczególnych oddziałów,

  • Liczbę pracowników łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych,

  • Ogólną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący,

 

 1. Ramowy rozkład dnia ustalany jest przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji. Uwzględnia on wymagania zdrowotne, higieniczne i jest dostosowany do założeń programowych oraz oczekiwań rodziców.

 2. Na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciele, którym powierzono opiekę nad danym oddziałem , ustalają dla tego oddziału  szczegółowy rozkład dnia, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań dzieci.

 3. Liczba miejsc organizacyjnych w przedszkolu wynosi około 100.

 4. W przedszkolu łącznie jest 5 oddziałów: I- Krasnale, II- Smurfy, III- Gumisie, IV-Kalambury , V- Biedronki

 5. Do realizacji celów statutowych przedszkole posiada :

 

 • Sale zajęć dla poszczególnych oddziałów

 • Salę do zajęć rytmiczno-ruchowych

 • Salę audiowizualno-teatralną

 • Pomieszczenia administracyjno-gospodarcze

 • Kuchnię

 • 2 szatnie dla dzieci

 • gabinet specjalistyczny

 • pokój nauczycielski

 

 

 1. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowany do wieku dzieci.

 2. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.

 3. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.

 4. Przedszkole może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku , zainteresowań i potrzeb   dzieci , ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.

 5. W przedszkolu mogą być tworzone zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w celu pobudzania psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka, od chwili wykrycia niepełnosprawności.

 6. Wczesna wspomaganie rozwoju dziecka może być zorganizowane w przedszkolu po wyrażeniu zgody organu prowadzącego i przeznaczenie środków finansowych pozwalających na zatrudnienie specjalistów.

 

 

 

 

 

§ 18

 

Organizacja pracy opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznej odbywa się w oparciu o „Podstawę programową wychowania przedszkolnego i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych” oraz na podstawie programów wychowania przedszkolnego wybranego przez nauczyciela.

 

 1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z przedszkola osobiście przez rodziców ( opiekunów prawnych) , bądź inne osoby pełnoletnie upoważnione przez rodziców.

 2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać nr i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.

 3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.

 4. Rodzice ( prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z przedszkola przez upoważnioną przez nich osobę.

 5. Dzieci mogą być przyprowadzane do przedszkola od godziny 6.30 do godziny 8.30 lub w uzasadnionych przypadkach w każdym innym czasie pracy placówki.

 6. Ze względów organizacyjnych oraz konieczności przygotowania odpowiedniej liczby posiłków , późniejsze przybycie dziecka powinno być zgłoszone osobiście lub telefonicznie najpóźniej w dni u spóźnienia do godziny 8.00.

 7. Odbieranie dzieci z przedszkola trwa godziny 14.30 do godziny 16.00 lub na życzenie rodzica w każdym innym czasie pracy placówki.

 

 

 

§ 19

 

 

 1. Przedszkole przeprowadza elektroniczną rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.

 2. W pierwszej kolejności do przedszkola przyjmowane są:

 

  • Dzieci 6-letnie objęte obowiązkiem szkolnym,

  • Dzieci matek lub  ojców samotnie wychowujących dzieci, matek lub ojców , wobec których orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności, bądź całkowitą niezdolność do pracy oraz niezdolność do samodzielnej egzystencji, na podstawie odrębnych przepisów, a także z rodzin zastępczych,

  • Dzieci obojga rodziców pracujących,

  • Dzieci już uczęszczające do przedszkola

  • Dzieci z rodzin wielodzietnych

  • Dzieci nauczycieli, przy równych z innymi dziećmi warunkach , mają prawo do pierwszeństwa.

 

 

 

§ 20

 

 

 1. Dyrektor w porozumieniu z radą pedagogiczną i radą rodziców może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z listy dzieci uczęszczających do przedszkola w następujących przypadkach :

 

  • Zaleganiu z odpłatnością za przedszkole powyżej 2 okresów płatniczych, a w przypadku dziecka sześcioletniego podjęciu decyzji o przeniesieniu wychowanka do innego oddziału realizującego podstawę programową wychowania przedszkolnego,

  • Nieobecności dziecka ponad dwa miesiące i nie zgłaszanie tego faktu do przedszkola,

  • Nieprzestrzegania przez rodziców postanowień niniejszego statutu.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

Wychowankowie Przedszkola

 

 

§ 21

 

   1. Do przedszkola uczęszczają dzieci od 3 do 6 lat.

   2. Na wniosek rodziców, dyrektor może przyjąć dziecko , które nie osiągnęło wieku trzech lat , ale ma ukończone 2 i pół roku w chwili przyjęcia do przedszkola

   3. Dziecko w wieku powyżej 6 lat , któremu odroczono realizację obowiązku szkolnego , może uczęszczać do przedszkola nie dłużej niż do końca roku szkolnego w tym roku kalendarzowym , w którym kończy 10 lat. Orzeczenie o odroczeniu obowiązku szkolnego wydaje dyrektor właściwej szkoły , po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej .

   4. Dziecko w przedszkolu ma wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do :

 

    • Właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej

    • Szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego taktowania,

    • Ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej

    • Poszanowania jego godności osobistej,

    • Poszanowania własności,

    • Opieki i ochrony

    • Partnerskiej rozmowy na każdy temat,

    • Akceptacji jego osoby.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Rodzice

§ 22

 

 

Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:

 1. przestrzeganie niniejszego statutu,

 2. respektowanie uchwał rady pedagogicznej , podjętych w ramach ich kompetencji,

 3. przyprowadzanie i odbieranie dziecka z przedszkola przez rodziców lub upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,

 4. terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu,

 5. informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w przedszkolu, niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych.

 

 

 

§ 23

 

 

 1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

 2. Rodzice mają prawo do:

 

  • Zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju przedszkola i planów pracy w danym oddziale,

  • Uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka,

  • Uzyskiwania porad, wskazówek od nauczycieli, pedagoga i psychologa w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,

  • Wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy przedszkola,

  • Wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy przedszkola organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoich przedstawicieli, czyli radę rodziców.

 

 

 

§ 24

 

 

Rodzice za szczególne zaangażowanie we wspieraniu pracy przedszkola mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny lub dyplom uznania od dyrektora przedszkola .

 

 

 

§ 25

 

Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w przedszkolu trzy razy w roku szkolnym lub częściej na wniosek rodziców lub nauczycieli.

 

 

 

§ 26

 

 

Formy współpracy przedszkola z rodzicami:

 1. zebrania grupowe,

 2. rozmowy i konsultacje z nauczycielem i dyrektorem,

 3. kąciki informacyjne dla rodziców

 4. zajęcia otwarte

 5. zabawy prowadzone przez rodziców.

 

 

 

ROZDZIAŁ VII

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

 

§ 27

 

 1. W przedszkolu zatrudnieni są nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym.

 

 1. Nauczyciel przedszkola prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiada za jakość i wyniki tej pracy . Szanuje godność dziecka i respektuje jego prawa.

 

 

 1. Do zakresu zadań nauczycieli należy:

 

  • Planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,

  • Wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,

  • Prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji,

  • Przeprowadzanie diagnozy przedszkolnej w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej

  • Stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania,

  • Odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu dzieci w przedszkolu i poza jego terenem w czasie wycieczek , spacerów, itp.

  • Współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno-pedagogiczną, zdrowotną, itp.

  • Planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych  przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,

  • Dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy dydaktycznych oraz troska  o estetykę pomieszczeń,

  • Eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,

  • Współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowana i rozwoju,

  • Prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami,

  • Realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,

  • Czynny udział w pracach  rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,

  • Inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym,

  • Realizowanie zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów

  • Realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora przedszkola, wynikających z bieżącej działalności placówki.

 

 

 

§ 28

 

 

Nauczyciel otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków i utrzymuje kontakt z ich rodzicami w celu:

 1. Poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci,

 2. Ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci,

 3. Włączenie ich w działalność przedszkola.

 

 

§ 29

 

Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji.

 

 

 

§ 30

 

 

 1. W przedszkolu istnieje funkcja społecznego zastępcy dyrektora.

 2. Funkcję powierza dyrektor, po uzyskaniu opinii rady pedagogicznej.

 3. Dyrektor odwołuje powierzenie społecznego zastępcy w razie :

 

  • Złożenia przez nauczyciela rezygnacji na posiedzeniu rady pedagogicznej

  • Ustalenia negatywnej oceny pracy lub ustalenia negatywnej oceny powierzonych zadań,

  • Utraty zaufania dyrektora, rady pedagogicznej lub rady rodziców

 

§ 31

 

 1. Zakres obowiązków pracowników administracyjno-obsługowych.

 

  • W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi,

  • Ich podstawowym zadaniem jest zapewnienie sprawnego działania przedszkola jako instytucji publicznej, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości,

  • Pracownicy administracji i obsługi współpracują z nauczycielami w zakresie opieki i wychowania dzieci,

  • Szczegółowy zakres obowiązków tych pracowników ustala dyrektor przedszkola.

 

 1. Stosunek pracy pracowników administracji i obsługi regulują odrębne przepisy.

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

Postanowienia końcowe

 

 

§ 32

 

Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności przedszkolnej- dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.

 

 

§33

 

Zmiany w niniejszym statucie są zatwierdzane poprzez uchwały rady pedagogicznej.

 

 

§ 34

 

Dla zapewnienia znajomości statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:

 

 1. Wywieszenie statutu na tablicy ogłoszeń,

 2. Udostępnienie zainteresowanym statutu przez dyrektora przedszkola

 

 

§ 35

 

Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego statutu.

 

§ 36

 

 

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia.

Statut niniejszy został uchwalony na posiedzeniu rady pedagogicznej przedszkola w dniu 3 września 2010roku

 

 

 

 

 

                                                                                              Dyrektor przedszkola

 

                                                                                              ..................................