• 00.jpg
 • 1.png
 • 2. 1.jpg
 • 3 100_1618.jpg
 • 3.jpg
 • zdjcie0197-1.jpg

Zaloguj się

 

                    Godło szkoły

 

 

Coś dla rodziców i dzieci :)

                                                                                                                  

 

      

 Wiersze dla dzieci i ...     
    

    
Posłuchajmy razem ...

 

 

Nasze Przedszkole

zaplecze_1_20120214_1822610854.jpg

Koncepcja pracy Przedszkola Nr 34

 ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA WRAZ Z KONCEPCJĄ

 1.KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA:

 

Cele główne:

 • Uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania przedszkolem

 • Poszerzanie współpracy z rodzicami w zakresie przebiegu informacji: przedszkole- rodzic- dziecko

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku

 • Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju umysłowego
  i fizycznego, kształtowanie ekspresji werbalnej

 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami

 • Organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do nauki w szkole

 

 

Lp.

Zadania przyjęte do realizacji
w następujących obszarach:

Osoby odpowiedzialne

Harmonogram

Ewaluacja

 

I

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA:

 

1.Przedszkole posiada opracowany roczny plan pracy.

 

2.W tworzeniu rocznego planu pracy uczestniczą nauczyciele oraz RR.

 

3.Plan pracy przedszkola oraz jego koncepcja jest znana rodzicom.

 

4.Nauczyciele i rodzice uczestniczą
w aktualizacjach i modernizacjach planów pracy.

 

5.Przedszkole realizuje działania promocyjne poprzez:

 • Udział w imprezach organizowanych dla rodziców , sponsorów, przedstawicieli władz miasta oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, przedsiębiorstw
  i innych.

 • Prowadzenie strony internetowej przedszkola

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, RP, RR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RP

 

 

 

IX. 2014

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 • Cały rok

 

 

 

 

Analiza dokumentów przedszkola, protokół RP, zeszyt zebrań z RR

 

II

 

ZARZADZANIE I ORGANIZACJA

 

1.Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej

 

2. Nauczyciele systematycznie uczestniczą
w doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu wiedzy i umiejętności, która ma wpływ na jakość pracy przedszkola

 

3. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego, przestrzegane są przepisy dotyczące awansu zawodowego.

 

4. Przedszkole dysponuje odpowiednim obiektem i bazą dydaktyczną do prowadzenia zadań statutowych.

 

5. W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka, zaś wiedza o nich jest rozpowszechniona rodzicom.

 

 

 

6.Przedszkole zapewnia równe szanse rozwojowe wszystkim wychowankom

 

 Dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele

 

 

 

I.2015,VI.2015

 

 

 

Plan Rozwoju Zawodowego Nauczycieli

 

 

 

 

 

Na bieżąco

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

Rejestr zaświadczeń

 

 

 

 

Kontrola dokumentacji awansu zawodowego, kontrola zadań opiekuna stażu

 

 

 

 

 

Kontrola materiałów zamieszczanych do informacji rodziców, scenariuszy zebrań
z rodzicami

 

III

 

KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE,

OPIEKA

 

1.Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizacje zadań przedszkola.

 

 

 

2.Programy nauczania są zgodne z wymogami prawa

 

3. Nauczyciele w pełni realizują założenia podstawy programowej.

 

4. Nauczyciele systematycznie gromadzą pomoce, scenariusze itp. Stymulujące rozwój werbalny dzieci, opracowują programy stymulujące rozwój mowy dzieci.

 

5. Nauczyciele zapoznają się z literaturą fachową na temat rozwoju werbalnego dzieci, a baza przedszkola jest systematycznie wzbogacana w nowe publikacje, literaturę, scenariusze itp.

 

 

6. Nauczyciele wykorzystują w pracy :

 • gry ekspresyjne

 • dramę

 • ćwiczenia i zabawy usprawniające narządy mowy, poprawiające emisję głosu i wyrazistość mowy

 • metodę,, żywego teatru”

 • teksty odtwórcze, naukę wierszyków, wyliczanek, tworzenia własnych zakończeń bajek i opowiadań

 • trening twórczego myślenia

 • arteterapię i inne

 

5. Nauczyciele systematycznie gromadzą
i opracowują programy, scenariusze i materiały, służące do stymulacji rozwoju werbalnego dzieci Ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych jest badany i monitorowany.

 

 

6. Przedszkole prowadzi diagnozę rozwoju dzieci oraz obserwacje pedagogiczne służące lepszemu rozwojowi dziecka.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Wspieranie rozwoju werbalnego dzieci odbywa się poprzez:

 • Udział w konkursach i przeglądach, literackich i teatralnych w innych placówkach edukacyjnych

 • Udział w imprezach i prezentacjach
  w środowisku lokalnym

 • Organizowanie spotkań bibliotecznych

 • Organizowanie teatrzyków w wykonaniu rodziców i dzieci

 • Głośne czytanie dzieciom przez rodziców, dziadków, gości

 

8. Wspieranie dzieci z deficytami rozwojowymi odbywa się poprzez:

 • Opracowanie planu pracy kompensacyjno- wyrównawczej

 • Prowadzenia zajęć indywidualnych

 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi pedagogizację rodziców

 

 

 

9. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju poprzez:

 • Wprowadzenie zasad korzystania
  z pomieszczeń przedszkolnych i sprzętów w ogrodzie

 • Udział w konkursach i programach dotyczących bezpieczeństwa

 • Przestrzeganie ramowych planów dnia
  i procedur

 • Realizowanie programu „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci 3-6 letnich”

 • Spotkania dzieci z policjantami, strażnikami miejskimi, ratownikami medycznymi (pokazy ratownictwa)

 • Organizowanie konkursu komunikacyjnego „Bezpieczne dziecko”

 • Reagowanie na bieżące potrzeby
  w zakresie udzielania pierwszej pomocy

 • Bezpośredni kontakt z firmą „Behabed”

 • Dostosowanie wielkości mebli do wzrostu dzieci

 • Przestrzeganie procedur przyprowadzania dzieci zdrowych do przedszkola

 • Sprawdzanie czystości
  w pomieszczeniach przedszkolnych

 

 

10.Zapewnienie dzieciom wysokiego poziomu opieki poprzez:

 

 • Prowadzenie rozmów, wywiadów
  z rodzicami celem rozpoznania środowiska dzieci

 • Pomoc dzieciom potrzebującym pomocy poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami: MOPS, CARITAS,PCK

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

 

 

Nauczyciele grup

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele/ Dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Zespół ds. czystości

 

 

Nauczyciele grup/dyrektor

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

IX. 2014

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

IX.14-V/VI.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.14-VI.15

 

 

 

 

 

 

IX.14-VI.15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W razie potrzeby

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

Kontrola dokumentacji nauczycieli, zapisy w dzienniku, ich korelacji z planami wynikowymi, kontrola zapisów
w scenariuszach zajęć

 

Wnioski o dopuszczenie do użytku programu wychowania w przedszkolu

 

j.w.

 

 

 

 

 

 

 

j.w

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola kart ewaluacji przyrostu umiejętności dzieci

 

 

 

 

 

Arkusze diagnozy, sprawozdanie
z wnioskami z diagnozy

Kontrola planów pracy z dziećmi zdolnymi, indywidualnych kart pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty (zeszyty) pracy indywidualnej, ewentualne IPET

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wpisy do dzienników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola list wzrostu dzieci
i odpowiadających im wielkości krzesełek

Aneks do Statutu Przedszkola

 

 

 

Opracowane procedury

Zeszyt czystości

 

 

 

 

Zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami