• 00.jpg
 • 1.png
 • 2. 1.jpg
 • 3 100_1618.jpg
 • 3.jpg
 • zdjcie0197-1.jpg

Zaloguj się

 

                    Godło szkoły

 

 

Coś dla rodziców i dzieci :)

                                                                                                                  

 

      

 Wiersze dla dzieci i ...     
    

    
Posłuchajmy razem ...

 

 

Nasze Przedszkole

zaplecze_8_20120214_1622011823.jpg

Roczny plan pracy przedszkola wraz z koncepcją

ROCZNY PLAN PRACY PRZEDSZKOLA WRAZ Z KONCEPCJĄ

 

1.KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA:

 

 • Cele główne:

 • Uświadomienie rodzicom konieczności wspólnego zarządzania przedszkolem

 • Wspomaganie rodziny i pomoc w wychowaniu dzieci, współdziałanie z rodzicami w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych

 • Poszerzanie współpracy z rodzicami w zakresie przebiegu informacji: przedszkole- rodzic- dziecko

 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku w środowisku

 • Zapewnienie dzieciom bezpiecznych i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju

 • Wspieranie uzdolnień oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzony potencjałem i możliwościami

 • Organizowanie procesu dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczego zapewniającego wszechstronny i harmonijny rozwój każdego dziecka w przygotowaniu do nauki w szkole

 

Lp.

Zadania przyjęte do realizacji
w następujących obszarach:

Osoby odpowiedzialne

Harmonogram

Ewaluacja

 

I

 

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA:

 

1.Przedszkole posiada opracowany roczny plan pracy.

 

2.W tworzeniu rocznego planu pracy uczestniczą nauczyciele oraz RR.

 

3.Plan pracy przedszkola oraz jego koncepcja jest znana rodzicom.

 

4.Nauczyciele i rodzice uczestniczą
w aktualizacjach i modernizacjach planów pracy.

 

5.Przedszkole realizuje działania promocyjne poprzez:

 • Organizowanie w placówce imprez z udziałem rodziców, sponsorów, przedstawicieli, władz miasta oraz przedstawicieli lokalnych instytucji, przedsiębiorstw i innych.

 • Prowadzenie strony internetowej

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, RP, RR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 RR, rzecznik RR

 

 

 

IX 2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cały rok

 

 

 

Analiza dokumentów przedszkola, protokół RP, zeszyt zebrań z RR

 

 

 

 

 

 

 

 

Bieżący monitoring strony internetowej przedszkola

 

II

 

ZARZĄDZANIE I ORGANIZACJA

 

1.Nauczyciele zapewniają wysoki poziom pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej

 

2. Systematycznie uczestniczą w doskonaleniu zawodowym, zdobywaniu wiedzy
i umiejętności, która ma wpływ na jakość pracy przedszkola

 

3. Nauczyciele uzyskują kolejne stopnie awansu zawodowego, przestrzegane są przepisy dotyczące awansu zawodowego.

 

4. Przedszkole dysponuje odpowiednim obiektem i bazą dydaktyczną do prowadzenia zadań statutowych.

a) dokonywanie aranżacji i modernizacji sal dzieci, tworzenie miejsc pracy twórczej

 

5. W przedszkolu przestrzegane są prawa dziecka, zaś wiedza o nich jest rozpowszechniona wśród dzieci i rodziców

 

6.Przedzszkole zapewnia równe szanse rozwojowe, współpracuje z Miejska Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Koszalinie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, nauczyciele

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

Kontrola dokumentacji pedagogicznej

 

 

 

Rejestr zaświadczeń

 

 

 

Kontrola dokumentacji awansu zawodowego, kontrola zadań opiekuna stażu

 

 

Ankieta dla rodziców

 

Kontrola materiałów zamieszczanych do informacji rodziców, scenariuszy zebrań
z rodzicami

 

 

 Rejestr Kontaktów (spotkań, porad) z MPPP

II

 KSZTAŁCENIE, WYCHOWANIE,

OPIEKA

 

1.Organizacja procesu kształcenia umożliwia pełną realizacje zadań przedszkola.

 

2.Programy nauczania są zgodne z wymogami prawa

 

3. Nauczyciele w pełni realizują założenia podstawy programowej.

 

4. Nauczyciele pracują w oparciu
o aktywizujące metody pracy tj.:

 • metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

 • kinezjologia ruchu rozwijającego Denisona

 • bajkoterapia

 • biblioterapia

 • muzykoterapia

 • metoda C. Orfa

 • metoda R. Labana

 • elementy metody M. Bogdanowicz

 • Pedagogika zabawy KLANZA

 • Arteterapia

 

5. Aranżowanie sytuacji wychowawczych, wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych, przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym.

 

6. Wzmacnianie więzi emocjonalnych z rodziną i nauczycielami poprzez organizowanie imprez przedszkolnych o charakterze integracyjnym

 

7.Ciągły postęp osiągnięć edukacyjnych jest badany i monitorowany.

 

8. Przedszkole prowadzi diagnozę rozwoju dzieci oraz obserwacje pedagogiczne służące lepszemu rozwojowi dziecka.

 

9.Wspieranie uzdolnień dzieci oraz wspomaganie dzieci zgodnie z ich wrodzonym potencjałem i możliwościami odbywa się poprzez:

 • Opracowanie planów pracy z dzieckiem zdolnym

 • Udział w konkursach plastycznych i przeglądach, festiwalach muzycznych

 • Udział w uroczystościach, prezentacjach w środowisku lokalnym

 • Organizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci uzdolnionych plastycznie

 

10.Wspieranie dzieci z deficytami rozwojowymi odbywa się poprzez:

 • Opracowanie planu pracy kompensacyjno- wyrównawczej

 • Prowadzenia zajęć indywidualnych we współpracy z MPPP

 • Współpraca z instytucjami wspomagającymi pedagogizacje rodziców

 

 

11. Zapewnienie dzieciom bezpieczeństwa
i higienicznych warunków dla ich prawidłowego rozwoju poprzez:

 • Wprowadzenie zasad korzystania
  z pomieszczeń przedszkolnych i sprzętów w ogrodzie

 • Udział w konkursach i programach dotyczących bezpieczeństwa

 • Przestrzeganie ramowych planów dnia
  i procedur

 • Realizowanie programu „Wychowanie komunikacyjne dla dzieci 3-6 letnich”

 • Spotkania dzieci z policjantami, strażnikami miejskimi

 • Organizowanie konkursu komunikacyjnego „Bezpieczne dziecko”

 • Pokazy ratownictwa

 • Bezpośredni kontakt z firmą „Behabet”

 • Dostosowanie wielkości mebli do wzrostu dzieci

 • Przestrzeganie procedur przyprowadzania dzieci zdrowych do przedszkola

 • Sprawdzanie czystości
  w pomieszczeniach przedszkolnych

 

 

12.Reagowanie na bieżące potrzeby
w zakresie udzielania pierwszej pomocy:

a) współpraca z WSPL w Koszalinie w ramach porozumienia

b) współpraca z Działem Higieny Dzieci i młodzieży przy SANEPID Koszalin

c) współpraca z apteką Kalinową w Koszalinie

 

 

 

13.Zapewnienie dzieciom wysokiego poziomu opieki poprzez:

 • Prowadzenie rozmów, wywiadów
  z rodzicami celem rozpoznania środowiska dzieci

 • Pomoc dzieciom potrzebującym pomocy poprzez współpracę z odpowiednimi instytucjami: MOPS, CARITAS

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele wszystkich grup wiekowych

 

Nauczyciele grup

 

 Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

Wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 

Dyrektor, wszyscy nauczyciele

 

 

 

 

 

 

 

 Nauczyciele/dyrektor

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zespół ds. dzieci z infekcją

 

 Zespół ds. czystości

 

 

Zespół do udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

 

 

 

 

 

 

 

Nauczyciele grup/dyrektor

 

 

 

Cały rok szkolny

 

 

IX 11

 

Cały rok szkolny

 

 

 Cały rok

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

X.11- V/VI.12

 

 

IX.11- V/VI.12

 

 

 

IX.11-VI.12

 

 

 

 

 

 

 IX.11-VI.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cały rok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX.11

 

 

 

 

Cały rok -raz
w tygodniu

 

 

W razie potrzeby

 

 

 

 

 Cały rok

 

 

 W razie potrzeby

 

 

 Kontrola dokumentacji nauczycieli, zapisy w dzienniku, ich korelacji z miesięcznymi planami wynikowymi, kontrola zapisów
w scenariuszach zajęć

 

Wnioski o dopuszczenie do użytku programu wychowani w przedszkolu

 

Jw.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sondaż wśród dzieci

 

 

 Kontrola sprawozdań i wniosków nauczycieli z przeprowadzonych imprez

 Kontrola kart ewaluacji przyrostu umiejętności dzieci

 

Arkusze diagnozy, opinie, sprawozdania
z wnioskami z diagnoz

 

 Kontrola planów pracy z dziećmi zdolnymi, indywidualnych kart pracy

 

 

  Kontrola planów pracy kompenasyjno-wyrównawczej, karty pracy

 

 

 

 

 

 

 

 

Karty IPET

 

 

 

 

 

 

 

 Wpisy do dzienników

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontrola list wzrostu dzieci
i odpowiadających im wielkości krzesełek

Opracowane procedury

 

Zeszyt czystości

 

 

 

Rejestr w zeszycie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Zeszyt rozmów indywidualnych z rodzicami