• 00.jpg
 • 1.png
 • 2. 1.jpg
 • 3 100_1618.jpg
 • 3.jpg
 • zdjcie0197-1.jpg

Zaloguj się

 

                    Godło szkoły

 

 

Coś dla rodziców i dzieci :)

                                                                                                                  

 

      

 Wiersze dla dzieci i ...     
    

    
Posłuchajmy razem ...

 

 

Nasze Przedszkole

zaplecze_7_20120214_1643552024.jpg

Pięcioletni program rozwoju przedszkola

 

Program rozwoju przedszkola nr 34 w Koszalinie na lata 2010/ 2015

I. Strategia rozwoju placówki

 • Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości pracy
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku placówki w środowisku

Wizja

Cele główne wizji

Wykwalifikowana, samokształcąca, otwarta na nowości oświatowe kadra, wspólnie z aktywnymi rodzicami oraz środowiskiem lokalnym dąży poprzez swoje działania, aby dziecko po zakończeniu etapu przedszkolnego

 • Było wrażliwe na zło, niosąc pomoc słabszym

 • Łatwo nawiązywało kontakty w grupie rówieśniczej

 • Było kreatywne i otwarte na inność rówieśników

 • Prezentowało postawę przyjazną otaczającemu środowisku naturalnemu

 • Znało podstawowe zasady pieszego ruchu drogowego i umiało je stosować w praktyce

 • Posiadało elementarne umiejętności pisania, czytania i liczenia

Mocne strony przedszkola:

 • Atrakcyjna oferta edukacyjna.

 • Autorskie programy pracy.

 • Szeroki wachlarz imprez, uroczystości i wycieczek.

 • Udział w konkursach, festiwalach i akcjach na skalę ogólnopolską.

 • Wysoki poziom pracy wychowawczo-dydaktycznej.

 • Bardzo dobra atmosfera i klimat przedszkola.

 • Wysokie kwalifikacje i ustawiczne doskonalenie nauczycieli. 

 • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym: instytucjami oświatowymi

         i społecznymi.

 • Wysoki poziom zadowolenia rodziców - powodzenie placówki w środowisku.

Misja

Nasze Przedszkole, szanując indywidualność każdego dziecka przygotowuje je w twórczej i serdecznej atmosferze do podjęcia roli ucznia oraz członka społeczności.

Cele główne misji

1. Budowanie klimatu sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi psychofizycznemu dziecka.

2. Stwarzanie warunków odpowiednich do zdobywania przez dziecko umiejętności i wiadomości niezbędnych w codziennym życiu.

3. Samokształcenie kadry, poszerzanie kwalifikacji oraz doskonalenie własnego warsztatu pracy.

4. Angażowanie i pozyskiwanie rodziców i środowiska lokalnego do udziału w życiu przedszkola.

 

II. Diagnoza
Opracowanie Programu rozwoju Przedszkola poprzedzone zostało diagnozą pracy przedszkola, wynikającą z analizy jego mocnych i słabych stron. Tworząc program rozwoju, uwzględniono również potrzeby środowiska lokalnego, możliwości przedszkola zarówno kadrowe, jak i bazowe, Statut Przedszkola. Na podstawie wyników mierzenia jakości pracy placówki zostały podjęte działania zmierzające do osiągnięcia określonych zadań i celów głównych.

 1. Zadania

  • Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

  • Wspieranie samodzielnych działań dziecka ze szczególnym uwzględnieniem działań twórczych.

 2. Cele

  • Stymulowanie rozwoju ekspresji twórczej dzieci w różnych obszarach edukacyjnych.

  • Rozwijanie umiejętności wyrażania siebie w różnych formach ekspresji.

  • Aktywizowanie sfery wyobraźni i fantazji.

  • Stymulowanie kreatywnej postawy.

  • Kształtowanie myślenia i działania zmierzającego do samorealizacji.

  • Pomoc w budowaniu pozytywnego obrazu własnego "ja".

  • Wspieranie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej.

  • Aktywizowanie rodziców do udziału w życiu przedszkola.

 3. Nasz priorytet: Wychowanie samodzielnego, kreatywnie myślącego i otwartego na kontakty z otoczeniem absolwenta przedszkola, który potrafi współdziałać z innymi.

III. Założenia programowe

Szczegółowe zadania i sposoby realizacji znajdą się w programach pracy na poszczególne lata szkolne.

Rok szkolny 2010/2011

"Twórczy przedszkolak"

Zadanie:

Tworzenie warunków do rozwijania aktywności twórczej dzieci w różnorodnych formach działalności.

Cele:

 1. Pobudzenie inicjatywy, inwencji i aktywności własnej dzieci poprzez oddziaływanie na wyobraźnię, fantazję, sferę uczuciowo-intelektualną.

 2. Rozwijanie swobodnego, twórczego wyrażania własnych przeżyć i myśli w twórczości i aktywności własnej.

 3. Kształtowanie zaangażowanej postawy wobec otaczającego świata oraz uwrażliwianie na jego piękno i wzbudzanie przeżyć estetycznych.

Działania:

 1. Stosowanie różnorodnych metod i form pracy jako inspiracji do podejmowania działań twórczych.

 2. Tworzenie warunków do podejmowania działalności artystycznej w korelacji z innymi obszarami edukacji, aranżacja sal przedszkolnych:

  • Kąciki plastyczne

  • Kąciki teatralne

  • Skrzynie skarbów

  • Ekspozycje prac dzieci w salach i na terenie całej placówki

  • Ekspozycje dzieł znanych twórców

  • Galerie, wystawy i wernisaże w przedszkolu i poza nim.

 3. Aukcje prac i wytworów dzieci związane z uroczystościami przedszkolnymi i świętami.

 4. Przegląd i wystawa prac plastycznych dzieci ze współpracujących przedszkoli.

 5. Udział w wybranych konkursach, wystawach i przeglądach organizowanych w środowisku.

 

 1. Bezpośrednie obcowanie ze sztuką:

  • Koncerty muzyczne

  • Teatrzyki w przedszkolu i wyjścia do teatru.

  • Wystawy i pokazy sztuki ludowej

  • Wystawy, galerie, wernisaże, koncerty

 2. Udział w akcjach organizowanych przez środowisko:

  • Akcja "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"

  • Akcja "Góra grosza".

  • Zbieranie darów dla dzieci- mieszkańców Domu Samotnej Matki.                                   

  • Akcja charytatywna na rzecz bezdomnych zwierząt.

Monitorowanie

Diagnozowanie rezultatów dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności twórczej dzieci. Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szkolnym 2010/2011, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę, w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2011 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:Dzieci:

 1. Znają różnorodne techniki plastyczne

 2. Znają różnorodne formy i środki wyrazu artystycznego

 3. Potrafią posługiwać się różnorodnymi materiałami i narzędziami w realizacji własnych zamierzeń artystycznych

 4. Potrafią wyrażać swoje stany emocjonalne i przeżycia poprzez różnorodne formy wyrazu

 5. Wykazują inwencję, aktywność w pracach, wytworach i działalności własnej.

Rok szkolny 2011/2012

"Nasze emocje i uczucia"

Zadanie:

Wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych form plastycznych.

Cele:

 1. Budowanie wrażliwości emocjonalnej i świadomości moralnej

 2. Kształtowanie pozytywnego obrazu samego siebie

 3. Poznanie własnych praw i obowiązków

 4. Wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie

 5. Rozwijanie zdolności plastycznych dzieci

 6. Kształcenie umiejętności wyrażania własnych emocji w zabawie, pracach plastycznych i innych formach aktywności

Działania:

 1. Wykorzystanie różnorodnych form, metod i środków wspomagających rozwój społeczno-emocjonalny dzieci.

 2. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności artystycznej dzieci:

  • aranżacja i modernizacja sal

  • stosowanie różnorodnych pomocy, rekwizytów, dekoracji do zajęć, uroczystości i innych form pracy

 3. Organizowanie działań zmierzających do poznania każdego wychowanka

  • prowadzenie systematycznej obserwacji dzieci we współpracy z Miejską Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Koszalinie.

  • podejmowanie celowych działań pedagogiczno-psychologicznych zmierzających do eliminacji zachowań agresywnych, akceptacji innych

  • prowadzenie sondażu wśród dzieci na temat ich samopoczucia, preferencji zabaw, kolegów (np. rozmowy okolicznościowe, wywiad z dzieckiem).

 4. Udział dzieci w konkursach plastycznych, recytatorskich, przeglądach teatralnych i festiwalach.

 5. Organizacja uroczystości przedszkolnych wzmacniających więzi emocjonalne z rodziną, nauczycielami.

 6. Aranżowanie sytuacji wychowawczych wprowadzających dziecko w świat wartości społecznych

  • opracowywanie i stosowanie kontraktów dotyczących zasad współżycia w grupie.

  • dostarczanie wzorów właściwego zachowania się

  • ukazywanie przykładów z literatury, filmu itp.

 7. Zorganizowanie kiermaszów świątecznych z wytworami dzieci.

 8. Współpraca ze środowiskiem lokalnym.

Monitorowanie:

Dotyczyć będzie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych sferach działalności, ze szczególnym uwzględnieniem działalności plastycznej. Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu,  hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca pracę nauczyciela, analiza dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w programach własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2011/2012, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2012 r. Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:Dzieci:

 1. Znają własne prawa i obowiązki

 2. Identyfikują i nazywają różnorodne uczucia i stany emocjonalne

 3. Podejmują próby oceny postępowania innych oraz działań własnych

 4. Potrafią odwoływać się do zasad współżycia w grupie, zwłaszcza w sytuacjach konfliktowych

 5. Rozumieją konieczność przestrzegania zasad zgodnego współżycia w grupie

 6. Chętnie podejmują wszelkie formy działalności artystycznej

 7. Potrafią wyrażać stany emocjonalne i uczucia w działalności plastycznej

 8. Posługują się różnorodnymi, zwłaszcza niekonwencjonalnymi materiałami jako środkiem wyrazu artystycznego

Rok szkolny 2012/ 2013

"Sprawność ruchowa warunkiem wszechstronnego rozwoju dziecka"

Zadania:

Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej. Propagowanie zdrowego stylu życia.

Cele:

 1. Wspieranie rozwoju psychomotorycznego poprzez twórcze metody

 2. Pobudzenie inwencji i wyobraźni twórczej w aktywnym przeżywaniu ruchu przez eksperymentowanie, odkrywanie, wyrażanie własnej indywidualności

 3. Rozwijanie sprawności ruchowej

 4. Kształtowanie czynnej postawy wobec zdrowia

Działania:

 1. Wykorzystanie szerokiej gamy metod, form i środków do zdobywania doświadczeń twórczych w zakresie ruchu.

 2. Organizowanie działań sprzyjających zdrowiu fizycznemu i psychicznemu poprzez:

  • prowadzenie ćwiczeń metodami twórczymi

  • prowadzenie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw przy dźwiękach muzyki

  • organizowanie spacerów i wycieczek w połączeniu z formami ruchu na świeżym powietrzu.

  • cykle zajęć o charakterze prozdrowotnym.

 3. Tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej:

  • kąciki sportowe

  • wykonanie i stosowanie atrakcyjnych rekwizytów

  • różnorodność i innowacyjność stosowanych metod i form pracy z dziećmi.

 4. Wykorzystywanie i sukcesywne wzbogacanie bazy materialnej poprzez:

  • wzbogacenie zbiorów biblioteki przedszkolnej o nowe pozycje

  • zakup przyborów do ćwiczeń inspirujących dzieci do twórczej aktywności ruchowej

 5. Propagowanie zdrowego stylu życia wśród dzieci i ich rodziców poprzez:

  • prowadzenie działalności diagnostycznej dotyczącej rozwoju dziecka

  • organizowanie spotkań z lekarzami różnych specjalizacji

  • prowadzenie różnego rodzaju ćwiczeń, zabaw i gier stymulujących rozwój dzieci

  • stosowanie profilaktyki zdrowotnej

  • zorganizowanie Spartakiady przedszkolnej

  • przekazywanie wiedzy o zdrowym stylu życia

  • wspólne ustalanie zdrowych jadłospisów/ diet

  • podtrzymywanie indywidualnych diet dzieci

  • hodowlę warzyw w salach

 6. Opracowanie projektów i programów stymulujących rozwój aktywności ruchowej dzieci i promowania zdrowego stylu życia

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej dziecka, ze szczególnym uwzględnieniem różnych form ekspresji ruchowej oraz propagowanie zdrowego stylu życia.

Zastosujemy narzędzia: Wywiad z rodzicami, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, hospitację diagnozującą i doradczo-doskonalącą, oceniającą, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2012/2013, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2013 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:Dzieci:

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.

 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.

 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.

 • Potrafią łączyć ruch z muzyką.

 • Wykazują sprawność fizyczną.

 • Posiadają umiejętności i doświadczenia prozdrowotne.

 • Dbają o własne zdrowie, chronią je i wspomagają.

 • Uczestniczą w zabawach i ćwiczeniach ruchowych z użyciem przyborów, przyrządów i rekwizytów.

 • Posługują się pomysłowością i wyobraźnią twórczą w aktywności ruchowej.

 • Estetycznie poruszają się w czasie i przestrzeni.

Rok szkolny 2013/2014

"Ekspresja muzyczna i edukacja regionalna w różnych formach działalności dzieci"

Zadania:

Kształtowanie wrażliwości estetycznej i słuchowej z wykorzystaniem elementów ruchu i muzyki.

Cele:

 1. Rozwijanie i eksponowanie dyspozycji muzycznych dziecka w różnych formach aktywności

 2. Bogacenie przeżyć estetycznych związanych z odbiorem muzyki

 3. Kształtowanie ekspresji i twórczej postawy dziecka

 4. Zaspokajanie naturalnej potrzeby działania

 5. Poznawanie instrumentów muzycznych (rodzaj, nazwa, brzmienie i budowa)

 6. Nabywanie i doskonalenie umiejętności wokalnych-tanecznych

 7. Wyzwalanie zainteresowania regionalną działalnością kulturalną

Działania:

 1. Tworzenie warunków do bezpośredniego kontaktu z muzyką poprzez:

  • udział dzieci w koncertach muzycznych

  • śpiew indywidualny, zbiorowy

  • taniec

 2. Nabywanie umiejętności słuchania i rozumienia muzyki "żywej" oraz z "nagrań"

 3. Inspirowanie zabaw rytmicznych i tanecznych z wykorzystaniem swobodnej interpretacji ruchowej

 4. Kierowanie aktywnością muzyczną w zakresie rozwijania ekspresji dziecka (improwizacje wokalne i rytmiczne)

 5. Prezentowanie posiadanych umiejętności wokalnych i tanecznych:

  • udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej

  • organizowanie uroczystości okazjonalnych na terenie przedszkola, włączanie rodziców.

 6. Rozwijanie zdolności muzycznych dziecka poprzez:

 7. doskonalenie gry na instrumentach perkusyjnych i melodycznych

  • eksperymentowanie w tworzeniu dźwięku

  • ćwiczenia emisyjne

  • śpiewanie i słuchanie piosenek

  • urządzenie w salach "kącików muzycznych"

  • samodzielne tworzenie melodii do podanego tekstu

  • łączenie aktywności muzycznej z innymi obszarami oddziaływań (m.in. plastyka, teatr)

  • opracowanie i wdrażanie programów wspierających rozwój ekspresji muzycznej dziecka

 

 

Monitorowanie

Dotyczyć będzie podjętych działań zmierzających do rozwijania ekspresji muzycznej i edukacji regionalnej dzieci.

Zastosujemy następujące narzędzia badawcze: arkusze ankiet, arkusze monitoringu, hospitacja diagnozująca i doradczo-doskonaląca, oceniająca oraz analiza dokumentów i danych.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2013/2014, a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2014 r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

Oczekiwane efekty:Dzieci:

 1. Odkrywają własne możliwości i uzdolnienia muzyczne

 2. Potrafią słuchać, tworzyć i wyrażać własne przeżycia w różnych formach aktywności muzyczno-ruchowej

 3. Odczuwają radość w bezpośrednim kontakcie z muzyką instrumentalną

 4. Znają podstawowe elementy utworów muzycznych (melodia, rytm, tempo)

 5. Eksponują i poszukują różnych źródeł dźwięku

 6. Grają na instrumentach melodycznych i perkusyjnych

 7. Chętnie uczą się nowych piosenek oraz wykorzystują je do spontanicznych improwizacji i inscenizacji

 8. Biorą udział w przeglądach i festiwalach piosenki dziecięcej

 9. Odczuwają radość z eksponowania swojej twórczości muzycznej poza terenem przedszkola

 10. Poznają regionalne instytucje promujące działalność kulturalną

Rok szkolny  2014/2015

"Dziecięca ekspresja werbalna"

Zadanie:

Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi ekspresji językowej dziecka poprzez stosowanie aktywnych metod pracy i bezpośredni kontakt z literaturą, sztuką i teatrem.

Cele:

 1. Rozwijanie dzieci pod względem emocjonalnym, intelektualnym i społecznym poprzez właściwie ukierunkowaną ekspresję werbalną.

 2. Tworzenie warunków sprzyjających swobodzie wypowiedzi związanej z przyjemnymi przeżyciami i werbalnym "otwarciem się" dziecka.

 3. Bogacenie doświadczeń językowych dzieci przez stosowanie sprawdzonych i "nowatorskich" rozwiązań.

 4. Stymulowanie zainteresowań czytelniczych dzieci.

 5. Rozwijanie wrażliwości, wyobraźni artystycznej i poczucia estetyki.

 

Działania:

 1. Organizacja zajęć rozwijających aktywność twórczą dziecka we wszystkich sferach, a w szczególności w sferze rozwoju językowego, m.in.: drama, gry ekspresyjne, gry dramatyczne, teksty odtwórcze, żywy teatr, teatr samorodny, trening twórczego myślenia, arteterapię i inne.

 2. Tworzenie sytuacji sprzyjających bezpośredniemu obcowaniu ze sztuką, literaturą, dramą, teatrem jako inspiracji do rozwoju dziecięcej ekspresji werbalnej, m.in.:

  • analiza treści pozycji literackich,

  • przedstawianie ich treści własnymi słowami,

  • układanie krótkich opowiadań,

  • zabawy słownikowe,

  • inscenizowanie,

  • nauka wierszyków, wyliczanek,

  • tworzenie własnych zakończeń opowiadań, baśni,

  • poprawa emisji głosu i wyrazistości wymowy,

  • ćwiczenia usprawniające narządy artykulacyjne, oddechowe i słuchu, zabawy słowne.

 3. Wzbogacenie bazy przedszkola (pomoce, scenariusze, publikacje, literatura).

 4. Opracowanie programów stymulujących rozwój aktywności werbalnej dzieci.

 5. Zapoznanie nauczycieli z wybranymi pozycjami literatury pedagogicznej na temat stymulowania rozwoju werbalnego dziecka.

 6. Opracowywanie i gromadzenie ciekawych scenariuszy zajęć.

 7. Publikacje na stronach internetowych w celach promocyjnych.

 8. Pozyskiwanie rodziców do współpracy; zajęcia otwarte, praca na rzecz przedszkola, biesiady literackie, czytamy dzieciom bajki, teatr rodzicielski i inne.

 9. Nawiązanie kontaktów z innymi przedszkolami i instytucjami w celu wymiany doświadczeń teatralnych, muzycznych, teatrzyki w wykonaniu dzieci, wyjścia do innych placówek. Występy tzw. Dzieci dzieciom.

 10. Organizowanie spotkań z ciekawymi ludźmi.

 11. Współpraca ze środowiskiem lokalnym, w tym z teatrem, galeriami sztuki i domami kultury.

Monitorowanie

Dotyczyć będzie sposobów rozwijania aktywności werbalnej dzieci.

Zastosujemy narzędzia: Ankiety dla rodziców, Ankiety dla nauczycieli, Arkusze monitoringów, Karty Obserwacji Dzieci i Arkusze zbiorcze do nich, Karty kontroli dokumentacji nauczyciela, Arkusze diagnostyczne do testu na dojrzałość szkolną dzieci, Hospitację diagnozującą, doradczo-doskonalącą i oceniającą, Karty dokumentowania kształcenia ustawicznego nauczycieli, Analizę dokumentów i danych oraz narzędzia zawarte w Programach Własnych nauczycielek służące do ich ewaluacji.

Ewaluacja programu będzie prowadzona na bieżąco w roku szk. 2014/2015 a wyniki zostaną przedstawione na Radzie Pedagogicznej podsumowującej pracę w danym roku oraz na zebraniach z rodzicami w poszczególnych grupach w czerwcu 2015r.

Ocena dokonana po jednym roku umożliwi korektę lub prognozowanie kierunku zmian.

 

Oczekiwane efekty:
Dzieci:

 1. Często uczestniczą w imprezach kulturalnych

 2. Są śmiałe i otwarte na kontakty

 3. Poprawnie wypowiadają się

 4. Mają bogaty słownik

 5. Czynnie włączają się we wszystkie działania zmierzające do rozwoju kompetencji językowych

 6. Obcują ze sztuką w szerokim tego słowa znaczeniu: teatr, drama, muzyka, malarstwo, literatura

 7. Znają utwory literackie dla dzieci i ich autorów

 8. Poznaje bogactwo języka literackiego

 9. Potrafi inscenizować teksty i odgrywać tzw. minirole

 10. Interesuje się tekstem i literami

 11. Podejmuje działalność czytelniczą stymulującą rozwój mowy

 12. Odreagowuje negatywne emocje, rozładowuje stresy i napięcia w toku różnorodnych form aktywności własnej.

IV. Partnerzy

 1. Pałac Młodzieży

 2. LOP

 3. Polski Związek Logopedyczny

 4. Przedszkole nr 22

 5. Przedszkole nr 8

 6. Przedszkole Samorządowe w Mścicach

 7. Szkoły Podstawowe nr 7,10, 1,3

 8. Biblioteka – filia nr 6

 9. Szkoła Muzyczna

    10. Muzeum Okręgowe w Koszalinie

    11. Rada Mieszkańców Osiedla Rokosowo

V. Ewaluacja i kryteria sukcesu (po 5 latach)

Ewaluacja skuteczności i efektywności wdrożonych działań nastąpi poprzez porównywanie osiąganych efektów pracy z założonymi celami na poszczególne lata szkolne. Zdiagnozujemy stopień realizacji programów własnych nauczycielek, innowacji pedagogicznych i wszystkich podjętych działań związanych z rozwijaniem postaw twórczych.

Poznamy opinię rodziców dotyczącą efektywności pracy przedszkola i spełniania przez nie oczekiwań klientów.

Kryteria sukcesu:

W naszym przedszkolu dziecko:

 1. Poznaje swoje prawa i obowiązki.

 2. Czuje się bezpiecznie,

 3. Rozwija się twórczo,

 4. Ma możliwość indywidualnego rozwoju i osiąga sukces,

 5. Uczy się dostrzegać swoje mocne strony,

 6. Buduje pozytywny obraz samego siebie,

 7. Uczy się dostrzegać potrzeby innych ludzi.

 8. Wcześnie zaczyna czytać.

W naszym przedszkolu rodzice:

 1. Uzyskują pomoc specjalistów.

 2. Otrzymują obiektywną ocenę postępów i niepowodzeń dziecka.

 3. Mogą być z dzieckiem w trudnych chwilach.

 4. Mówić otwarcie o swoich spostrzeżeniach o pracy przedszkola.

 5. Bezpośrednio rozmawiać z nauczycielem o trudnych sprawach wychowawczych.

 6. Mogą czynnie uczestniczyć w życiu przedszkola.

 7. Rodzice w sposób pozytywny wypowiadają się nt. pracy przedszkola.

 8. Rodzice czynnie wspierają przedszkole w jego działaniach: finansowa pomoc dla przejawianych inicjatyw, chętnie współpracują z nauczycielami, oferują wszechstronną pomoc.

W naszym przedszkolu nauczyciele:

 1. Aktywnie realizują zadania przedszkola określone w dokumentach wewnętrznych przedszkola.

 2. Podejmują działania innowacyjne. Są aktywni i twórczy.

 3. Piszą i realizują programy własne, dostosowane do potrzeb grupy i placówki.

 4. Współpracują z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 5. Doskonalą swoją wiedzę i zbierają nowe doświadczenia poprzez uczestnictwo w licznych kursach i szkoleniach.

 6. Wszyscy nauczyciele wykorzystują metody aktywne w pracy.

 7. Nauczyciele uzyskują status nauczyciela mianowanego, dyplomowanego.

 8. Pozyskują rodziców do efektywnych działań na rzecz przedszkola oraz poszukują sympatyków i partnerów przedszkola.

 9. Monitorują efektywność własnej pracy - samokontrola.

 10. Dzielą się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Plan rozwoju przedszkola jest otwarty i może ulegać modyfikacji.

 2. Plan rozwoju przedszkola jest uzupełnieniem zadań określonych w Statucie.

 3. Plan rozwoju zatwierdza do realizacji Rada Pedagogiczna.

 4. Zmiany mogą być dokonywane na wniosek Rady Pedagogicznej, dyrektora Przedszkola i Rady Rodziców.

 5. Obowiązuje od dnia 15 września 2010r.